Bible kralická: Jeremiáš, 33. kapitola

1. Potom stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi po druhé, když ještě
zavřín byl v síni stráže, řkoucí:
2. Takto praví Hospodin, kterýž učiní to, Hospodin, kterýž sformuje
to, potvrdí toho, Hospodin jméno jeho:
3. Volej ke mně, a ohlásímť se, a oznámímť věci veliké a tajné, o
nichž nevíš.
4. Nebo takto praví Hospodin, Bůh Izraelský, o domích města tohoto, a
o domích králů Judských, kteříž zkaženi býti mají berany válečnými a
mečem:
5. Potáhnouť k boji proti Kaldejským, ale aby naplnili tyto domy
mrtvými těly lidskými, kteréž zbiji v hněvě svém a v prchlivosti své,
pro jejichž všelikou nešlechetnost skryl jsem tvář svou od města
tohoto.
6. Aj, já zopravuji je a vzdělám, a uzdravím obyvatele, a zjevím jim
hojnost pokoje, a to stálého.
7. Nebo přivedu zase zajaté Judské a zajaté Izraelské, a vzdělám je
jako prvé,
8. A očistím je od všeliké nepravosti jejich, kterouž hřešili proti
mně, a odpustím všecky nepravosti jejich, kterýmiž hřešili proti mně,
a jimiž zpronevěřovali se mně.
9. A toť mi bude k jménu, k radosti, k chvále, a k zvelebení mezi
všemi národy země, kteříž uslyší o všem tom dobrém, kteréž já jim
učiním, a děsíce se, třásti se budou nade vším tím dobrým a nade vším
pokojem tím, kterýž já jim způsobím.
10. Takto praví Hospodin: Na tomto místě, o kterémž vy říkáte:
Popléněno jest, tak že není ani člověka ani žádného hovada v městech
Judských a na ulicích Jeruzalémských zpustlých, tak že není žádného
člověka, ani žádného obyvatele, ani žádného hovada,
11. Ještěť bude slýchán hlas radosti a hlas veselé, hlas ženicha a
hlas nevěsty, hlas řkoucích: Oslavujte Hospodina zástupů, nebo dobrý
jest Hospodin, nebo na věky milosrdenství jeho, a obětujících
díkčinění v domě Hospodinově, když zase přivedu zajaté země této jako
na počátku, praví Hospodin.
12. Takto praví Hospodin zástupů: Na místě tomto popléněném, tak že
není žádného člověka ani hovada, i ve všech městech jeho bude ještě
obydlé pastýřů, kdež by chovali stáda.
13. V městech při horách, v městech na rovinách a v městech v straně
polední, tolikéž v zemi Beniaminově a vůkol Jeruzaléma, i v městech
Judských, ještě procházívati budou stáda skrze ruce počítajícího,
praví Hospodin.
14. Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vykonám slovo to výborné,
kteréž jsem mluvil o domu Izraelovu a o domu Judovu.
15. V těch dnech a za času toho způsobím to, aby zrostl Davidovi
výstřelek spravedlivý, kterýž konati bude soud a spravedlnost na zemi.
16. V těch dnech spasen bude Juda, a Jeruzalém bydliti bude bezpečně,
a toť jest, což jemu přivolá Hospodin, spravedlnost naše.
17. Nebo takto praví Hospodin: Nebudeť vypléněn muž z rodu Davidova,
ješto by neseděl na stolici domu Judského.
18. Z kněží také Levítských nebude vypléněn muž od tváři mé, ješto by
neobětoval zápalu, a zapaloval suchou obět, a obětoval obět po všecky
dny.
19. Potom stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí:
20. Takto praví Hospodin: Jestliže budete moci zrušiti smlouvu mou se
dnem, a smlouvu mou s nocí, aby nebývalo dne ani noci časem svým:
21. Takéť smlouva má zrušena bude s Davidem služebníkem mým, aby neměl
syna, kterýž by kraloval na stolici jeho, a s Levítskými kněžími, aby
nebyli služebníky mými.
22. A jakož nemůže sečteno býti vojsko nebeské, ani změřen býti písek
mořský, tak rozmnožím símě Davida služebníka svého, a Levítů mně
přisluhujících.
23. Opět stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí:
24. Což nesoudíš, co lid tento mluví, říkaje: Že dvojí čeled, kterouž
byl vyvolil Hospodin, již ji zavrhl, a lidem mým že pohrdají, jako by
nebyl více národem před oblíčejem jejich.
25. Takto praví Hospodin: Nebude-liť smlouva má se dnem a nocí, a
ustanovení nebes i země zdržáno,
26. Také símě Jákobovo a Davida služebníka svého zavrhu, abych nebral
z semene jeho těch, kteříž by panovati měli nad semenem Abrahamovým,
Izákovým a Jákobovým, když zase přivedu zajaté jejich, a smiluji se

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.