Bible kralická: Jeremiáš, 35. kapitola

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina za dnů Joakima
syna Joziášova, krále Judského, řkoucí:
2. Jdi mezi Rechabitské, a promluvě s nimi, doveď je k domu
Hospodinovu do jednoho z pokojů, a dej jim píti vína.
3. Tedy pojav Jazaniáše syna Jeremiášova, syna Chabaciniášova, a
bratří jeho i všecky syny jeho se vší rodinou Rechabitských,
4. Dovedl jsem je k domu Hospodinovu do pokoje synů Chanana syna
Igdaliášova, muže Božího, kterýž byl při pokoji knížat, jenž byl nad
pokojem Maaseiáše syna Sallumova, ostříhajícího prahu.
5. Potom postavě před syny domu Rechabitských koflíky plné vína a
číše, i řekl jsem jim: Píte víno.
6. Kteříž řekli: Nepíjíme vína. Nebo Jonadab syn Rechabův, otec náš,
zapověděl nám, řka: Nepíjejte vína, vy, ani synové vaši na věky.
7. A domu nestavějte, ani semene nerozsívejte, vinice také neštěpujte,
ani mívejte, ale v staních přebývejte po všecky dny vaše, abyste živi
byli mnoho dnů na tváři země, v níž pohostinu jste.
8. Protož uposlechli jsme hlasu Jonadaba syna Rechabova, otce našeho,
ve všem, což přikázal nám, abychom nepili vína po všecky dny své, my,
manželky naše, synové naši, i dcery naše,
9. Abychom nestavěli domů k bydlení svému, a vinice, ani rolí, ani nic
osátého nemívali.
10. Ale abychom bydlili v staních. Uposlechli jsme, pravím, a děláme
všecko, jakž přikázal nám Jonadab otec náš.
11. Stalo se pak, když vtrhl Nabuchodonozor král Babylonský do země,
že jsme řekli: Poďte, a ujděme do Jeruzaléma před vojskem Kaldejským,
a před vojskem Syrským. Takž bydlíme v Jeruzalémě.
12. Tedy stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí:
13. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Jdi a rci mužům
Judským a obyvatelům Jeruzalémským: Což nepřijmete naučení, abyste
poslouchali slov mých? dí Hospodin.
14. K vykonání přichází všeliké slovo Jonadaba syna Rechabova, kterýž
přikázal synům svým, aby nepili vína. Nepili zajisté až do tohoto dne,
nebo poslouchají přikázaní otce svého. Já pak mluvím k vám, ráno
přivstávaje, a to ustavičně, a však neposloucháte mne.
15. Nadto posílám k vám všecky služebníky své proroky, ráno
přivstávaje, a to ustavičně, říkaje: Navraťte se již jeden každý z
cesty své zlé, a polepšte předsevzetí svých, a nechoďte za bohy
cizími, sloužíce jim, a tak přebývejte v zemi této, kterouž jsem dal
vám i otcům vašim: však nenakloňujete uší svých, aniž mne posloucháte.
16. Ješto synové Jonadabovi syna Rechabova plní přikázaní otce svého,
kteréž přikázal jim, lid pak tento neposlouchají mne.
17. Protož takto praví Hospodin Bůh zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já
uvedu na Judu a na všecky obyvatele Jeruzalémské všecko to zlé, kteréž
jsem vyřkl proti nim, proto že jsem mluvíval k nim, a neposlouchali, a
volával jsem na ně, ale neohlásili se.
18. Rodině pak Rechabitských řekl Jeremiáš: Takto praví Hospodin
zástupů, Bůh Izraelský: Protože posloucháte přikázaní Jonadaba otce
vašeho, a ostříháte všech přikázaní jeho, anobrž děláte všecko, jakž
přikázal vám,
19. Protož takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Nebudeť
vypléněn muž z rodu Jonadabova syna Rechabova, ješto by nestál před
oblíčejem mým po všecky dny.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.