Bible kralická: Jeremiáš, 37. kapitola

1. Potom kraloval král Sedechiáš syn Joziášův místo Koniáše syna
Joakimova, kteréhož ustanovil králem Nabuchodonozor král Babylonský v
zemi Judské.
2. Ale neposlouchal on, ani služebníci jeho, ani lid té země slov
Hospodinových, kteráž mluvil skrze Jeremiáše proroka.
3. Ač byl poslal Sedechiáš Jehuchale syna Selemiášova a Sofoniáše syna
Maaseiášova, kněze, k Jeremiášovi proroku, aby řekli: Modl se medle za
nás Hospodinu Bohu našemu.
4. Nebo Jeremiáš ještě bydlil svobodně u prostřed lidu, aniž ho ještě
byli dali do žaláře.
5. A vojsko Faraonovo bylo vytáhlo z Egypta; (nebo uslyšavše
Kaldejští, kteříž oblehli byli Jeruzalém, pověst o nich, odtrhli od
Jeruzaléma).
6. Stalo se pak slovo Hospodinovo k Jeremiášovi proroku, řkoucí:
7. Toto praví Hospodin Bůh Izraelský: Takto rcete králi Judskému,
kterýž vás poslal ke mně, abyste se radili se mnou: Aj, vojsko
Faraonovo, kteréž potáhne vám na pomoc, navrátí se zase do země své
Egyptské.
8. Kaldejští pak navrátí se zase, a bojovati budou proti městu tomuto,
a vezmouce je, vypálí je ohněm.
9. Takto praví Hospodin: Nesvoďte sami sebe, říkajíce: Konečně
odtrhnou od nás Kaldejští, neboť neodtrhnou.
10. Nýbrž byste pobili všecko vojsko Kaldejských bojujících s vámi,
tak že by pozůstali z nich toliko ranění, tiť z stanů svých povstanou,
a toto město ohněm vypálí.
11. Stalo se pak, když odtrhlo vojsko Kaldejské od Jeruzaléma před
vojskem Faraonovým,
12. Že vycházel Jeremiáš z Jeruzaléma, jíti chtěje do země
Beniaminovy, aby tak vynikl z prostředku lidu.
13. Když pak byl v bráně Beniaminské, byl tu hejtman nad stráží,
jménem Jiriáš syn Selemiáše, syna Chananiášova, kterýž jal Jeremiáše
proroka, řka: K Kaldejským ty ustupuješ.
14. Jemuž řekl Jeremiáš: Není pravda, neustupujiť já k Kaldejským. Ale
nechtěl ho slyšeti, nýbrž jal Jiriáš Jeremiáše, a dovedl jej k
knížatům.
15. Tedy rozhněvavše se knížata na Jeremiáše, ubili jej, a dali jej do
vězení, do domu Jonatana písaře; nebo z něho byli udělali žalář.
16. Když pak vešel Jeremiáš do té jámy a do sklípků jejích, a seděl
tam Jeremiáš mnoho dní.
17. Teprv poslav král Sedechiáš, vzal jej, a tázal se ho král v domě
svém tajně, řka: Stalo-li se slovo od Hospodina? Jemuž řekl Jeremiáš:
Stalo. Potom řekl: V ruku krále Babylonského vydán budeš.
18. Při tom řekl Jeremiáš králi Sedechiášovi: Coť jsem zavinil aneb
služebníkům tvým, aneb lidu tomuto, že jste mne dali do žaláře tohoto?
19. A kdež jsou proroci vaši, kteříž prorokují vám, říkajíce:
Nepřitáhneť král Babylonský na vás, ani na zemi tuto?
20. Nyní tedy slyš, žádám, pane můj králi, nechť, prosím, místo má
před tebou pokorná prosba má; nedopouštěj mne zase voditi do domu
Jonatana písaře, abych tam neumřel.
21. I přikázal král Sedechiáš, aby vsadili Jeremiáše do síně stráže, a
dávali jemu pecník chleba na den z ulice pekařů, dokudž by nebyl

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.