Bible kralická: Jeremiáš, 39. kapitola

1. Léta devátého Sedechiáše krále Judského, měsíce desátého, přitáhl
Nabuchodonozor král Babylonský se vším vojskem svým k Jeruzalému, a
oblehli jej.
2. Jedenáctého pak léta Sedechiášova, měsíce čtvrtého, devátého dne
měsíce, prolomeno jest město.
3. I vešla tam všecka knížata krále Babylonského, a posadila se v
bráně prostřední: Nergalšaretser, Samgarnebu, Sarsechim, Rabsaris,
Nergalšaretser, Rabmag, a všecka jiná knížata krále Babylonského.
4. Stalo se pak, když je uzřel Sedechiáš král Judský, a že všickni
muži bojovní utekli, a vyšli v noci z města cestou zahrady královské
skrze bránu mezi dvěma zdmi, ušel také cestou pouště.
5. I honilo je vojsko Kaldejské, a postihli Sedechiáše na rovinách
Jerišských, a jali jej a přivedli ho k Nabuchodonozorovi králi
Babylonskému do Ribla, do země Emat. Kdežto učinil soud.
6. Nebo zmordoval král Babylonský syny Sedechiášovy v Ribla před očima
jeho, i všecky nejpřednější Judské zmordoval král Babylonský.
7. Oči pak Sedechiášovy oslepil, a svázav ho řetězy ocelivými, dovedl
jej do Babylona.
8. Dům také královský i domy toho lidu vypálili Kaldejští ohněm, a zdi
Jeruzalémské pobořili.
9. Ostatek pak lidu, kterýž byl zůstal v městě, i poběhlce, kteříž
byli ustoupili k němu, a jiný lid pozůstalý zavedl Nebuzardan, hejtman
nad žoldnéři, do Babylona.
10. Toliko nejchaternějších z lidu, kteříž nikdež neměli nic, zanechal
Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři, v zemi Judské, jimž rozdal vinice a
rolí v ten den.
11. Přikázal pak Nabuchodonozor král Babylonský o Jeremiášovi
Nebuzardanovi, hejtmanu nad žoldnéři, řka:
12. Vezmi jej, a pilně ho opatruj, aniž jemu čiň co zlého, ale jakž
tobě řekne, tak nalož s ním.
13. Protož poslav Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři, a Nebušazban,
Rabsaris, a Nergalšaretser, Rabmag, a všickni hejtmané krále
Babylonského,
14. Poslavše, pravím, vzali Jeremiáše z síně stráže, a dali jej
Godoliášovi synu Achikamovu, syna Safanova, aby jej domů dovedl. Takž
bydlil u prostřed lidu.
15. Stalo se pak k Jeremiášovi slovo Hospodinovo, když ještě byl
zavřín v síni stráže, řkoucí:
16. Jdi a rci Ebedmelechovi Mouřenínu, řka: Takto praví Hospodin
zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já způsobím to, aby došla slova má na
město toto ke zlému a ne k dobrému, a splní se před oblíčejem tvým v
ten den.
17. Ale vysvobodím tě v ten den, dí Hospodin, aniž budeš vydán v ruku
mužů těch, jejichž oblíčeje se lekáš.
18. Nebo jistotně vychvátím tě, abys od meče nepadl, a budeš míti
život svůj místo kořisti, proto že jsi naději složil ve mně, dí

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.