Bible kralická: Jeremiáš, 40. kapitola

1. Slovo to, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, když jej
propustil Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři, z Ráma, vzav jej, když byl
svázaný řetězy u prostřed všech zajatých Jeruzalémských a Judských,
zajatých do Babylona.
2. Tedy vzal hejtman nad žoldnéři Jeremiáše, a řekl jemu: Hospodin Bůh
tvůj byl vyřkl zlé toto proti místu tomuto.
3. Protož je uvedl a učinil Hospodin, jakž mluvil; nebo jste hřešili
proti Hospodinu, a neposlouchali jste hlasu jeho, pročež stala se vám
věc tato.
4. Již tedy, aj, rozvazuji tě dnes z řetězů těch, kteříž jsou na rukou
tvých. Vidí-liť se za dobré jíti se mnou do Babylona, poď, a budu tě
pilně opatrovati; jestližeť se pak nevidí za dobré jíti se mnou do
Babylona, nech tak. Aj, všecka tato země jest před tebou; kamžť se za
dobré a slušné vidí jíti, tam jdi.
5. Pakli, (poněvadž se nenavracuje), obrať se k Godoliášovi synu
Achikamovu, syna Safanova, kteréhož ustanovil král Babylonský nad
městy Judskými, a zůstaň s ním u prostřed lidu, aneb kamžť se koli
dobře líbí jíti, jdi. I dal jemu hejtman nad žoldnéři na cestu, a dar,
a propustil jej.
6. Takž přišel Jeremiáš k Godoliášovi synu Achikamovu do Masfa, a
bydlil s ním u prostřed lidu pozůstalého v zemi.
7. Uslyšeli pak všickni hejtmané vojsk, kteříž byli na poli, oni i
všecken lid jejich, že ustanovil král Babylonský Godoliáše syna
Achikamova nad tou zemí, a že jemu poručil muže a ženy i děti, a to z
nejchaternějších té země, z těch kteříž nebyli zajati do Babylona.
8. Protož přišli k Godoliášovi do Masfa, totiž Izmael syn Netaniášův,
též Jochanan a Jonatan, synové Kareachovi, a Saraiáš syn Tanchumetův,
a synové Efai Netofatského, a Jazaniáš syn Machatův, oni i lid jejich.
9. Tedy přisáhl jim Godoliáš syn Achikamův, syna Safanova, i lidu
jejich, řka: Nebojte se služby Kaldejských, zůstaňte v zemi, a služte
králi Babylonskému, a dobře vám bude.
10. Nebo aj, já bydlím v Masfa, abych sloužil Kaldejským, kteříž
přicházejí k nám, vy pak slízejte víno a letní ovoce i olej, a
skládejte do nádob svých, a zůstaňte v městech svých, kteráž držíte.
11. Tak i všickni Judští, kteříž byli u Moábských a mezi Ammonitskými,
a mezi Idumejskými, a kteříž byli ve všech zemích, uslyšavše, že by
pozůstavil král Babylonský ostatek Judských, a že by ustanovil nad
nimi Godoliáše syna Achikamova, syna Safanova,
12. Navrátili se všickni Judští ze všech míst, kamž rozehnaní byli, a
přišli do země Judské k Godoliášovi do Masfa. I nazbírali vína a
letního ovoce velmi mnoho.
13. Jochanan pak syn Kareachův, a všecka knížata vojsk, kteráž byla v
poli, přišli k Godoliášovi do Masfa,
14. A řekli jemu: Víš-li co o tom, že Baalis král Ammonitský poslal
Izmaele syna Netaniášova, aby tě zabil? Ale nevěřil jim Godoliáš syn
Achikamův.
15. Nadto Jochanan syn Kareachův řekl Godoliášovi tajně v Masfa, řka:
Nechť jdu medle, a zabiji Izmaele syna Netaniášova, však žádný nezví.
Proč má zabiti tebe, a mají rozptýleni býti všickni Judští, kteříž
shromážděni jsou k tobě, a zahynouti ostatek Judských?
16. Ale řekl Godoliáš syn Achikamův Jochananovi synu Kareachovu: Nečiň
toho, nebo lež ty mluvíš o Izmaelovi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.