Bible kralická: Jeremiáš, 41. kapitola

1. Stalo se pak měsíce sedmého, že přišel Izmael syn Netaniášův, syna
Elisamova z semene královského, a hejtmané královští, totiž deset mužů
s ním, k Godoliášovi synu Achikamovu do Masfa, a jedli tam chléb spolu
v Masfa.
2. Potom vstav Izmael syn Netaniášův, a deset mužů, kteříž byli s ním,
zabili Godoliáše syna Achikamova, syna Safanova, mečem; zamordoval,
pravím, toho, kteréhož ustanovil král Babylonský nad tou zemí.
3. Všecky také Židy, kteříž byli s ním, s Godoliášem, v Masfa, i ty
Kaldejské, kteříž postiženi byli tam, muže bojovné, pobil Izmael.
4. Stalo se pak druhého dne, jakž zamordoval Godoliáše, (o čemž žádný
nezvěděl),
5. Že přišli někteří z Sichem, z Sílo a z Samaří, mužů osmdesáte,
oholivše bradu, a roztrhše roucha, a řežíce se, kteřížto suchou obět a
kadidlo v rukou svých měli, aby je nesli do domu Hospodinova.
6. Tedy Izmael syn Netaniášův vyšel jim vstříc z Masfa, ustavičně jda
a plače. Stalo se pak, když je potkal, že řekl jim: Poďte k
Godoliášovi synu Achikamovu.
7. Ale stalo se, když přišli do prostřed města, že pobiv je Izmael syn
Netaniášův, vmetal je do prostřed jámy, on i muži, kteříž s ním byli.
8. Deset pak mužů nalezlo se mezi nimi, kteříž řekli Izmaelovi:
Nemorduj nás; nebo máme sklady skryté v poli, pšenice a ječmene, též
oleje a medu. I nechal tak, a nemordoval jich u prostřed bratří
jejich.
9. Jáma pak, do níž Izmael vmetal k Godoliášovi všecka těla mužů těch,
kteréž pobil, ta jest, kterouž udělal král Aza, boje se Bázy krále
Izraelského. Kterouž naplnil Izmael syn Netaniášův zbitými.
10. A zajal Izmael všecken ostatek lidu, kteříž byli v Masfa, dcery
královské a všecken lid, kteříž byli pozůstali v Masfa, nad nimiž byl
ustanovil Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři, Godoliáše syna Achikamova.
Kteréžto zajav Izmael syn Netaniášův, šel, aby se dopravil k
Ammonitským.
11. V tom uslyšel Jochanan syn Kareachův, i všickni hejtmané těch
vojsk, kteříž s ním byli, o všem tom zlém, kteréž učinil Izmael syn
Netaniášův.
12. I vzali všecken svůj lid, a táhli k boji proti Izmaelovi synu
Netaniášovu, jehož nalezli při vodách velikých, kteréž jsou v Gabaon.
13. Stalo se pak, že když uzřel všecken lid, kterýž byl s Izmaelem,
Jochanana syna Kareachova a všecka knížata vojsk, kteříž s ním byli,
zradovali se.
14. A obrátiv se všecken ten lid, kterýž byl zajal Izmael z Masfa,
navrátil se zase, a přišel k Jochananovi synu Kareachovu.
15. Izmael pak syn Netaniášův ušel před Jochananem s osmi muži, a
přišel k Ammonitským.
16. Protož vzal Jochanan syn Kareachův, a všecka knížata vojsk, kteříž
s ním byli, všecken ostatek lidu, kterýž zase přivedl od Izmaele syna
Netaniášova z Masfa, když zabil Godoliáše syna Achikamova, muže
bojovné, též ženy a děti i komorníky, kteréž zase přivedl z Gabaon,
17. A odšedše, pobyli v hospodě Chimhamově, kteráž jest u Betléma, aby
jdouce, vešli do Egypta,
18. Před Kaldejskými. Nebo báli se jich, proto že zabil Izmael syn
Netaniášův Godoláše syna Achikamova, kteréhož byl ustanovil král

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.