Bible kralická: Jeremiáš, 42. kapitola

1. Potom přistoupili všecka knížata vojsk, i Jochanan syn Kareachův i
Jazaniáš syn Hosaiášův, i všecken lid, od nejmenšího až do největšího,
2. A řekli Jeremiášovi proroku: Uslyš medle nás v ponížené prosbě
naší, a modl se za nás Hospodinu Bohu svému, za všecken ostatek tento,
nebo nás maličko zůstalo z mnohých, jakž oči tvé nás vidí,
3. Ať nám oznámí Hospodin Bůh tvůj cestu, po níž bychom jíti, a co
činiti měli.
4. Jimž řekl Jeremiáš prorok: Uslyšel jsem. Aj, já modliti se budu
Hospodinu Bohu vašemu podlé slov vašich, a cožkoli vám odpoví
Hospodin, oznámím vám; nezatajím před vámi slova.
5. Oni zase řekli Jeremiášovi: Nechť jest Hospodin mezi námi svědkem
pravým a věrným, jestliže podlé každého slova, pro něž poslal tě
Hospodin Bůh tvůj k nám, tak se chovati nebudeme.
6. Buď dobré aneb zlé, hlasu Hospodina Boha našeho, pro nejž tě
vysíláme k němu, uposlechneme, aby nám dobře bylo, když uposlechneme
hlasu Hospodina Boha našeho.
7. Stalo se pak po přeběhnutí desíti dnů, když se stalo slovo
Hospodinovo k Jeremiášovi,
8. Že povolal Jochanana syna Kareachova, a všech knížat vojsk, kteříž
s ním byli, i všeho lidu, od nejmenšího až do největšího,
9. A řekl jim: Takto praví Hospodin Bůh Izraelský, k němuž jste mne
poslali, abych rozprostíral poníženou prosbu vaši před oblíčejem jeho:
10. Jestliže navrátíce se, zůstanete v zemi této, zajisté že vzdělám
vás, a nezkazím, anobrž vštípím vás, a nevypléním; neboť lituji toho
zlého, kteréž jsem učinil vám.
11. Nebojtež se krále Babylonského, jehož se bojíte, nebojte se ho, dí
Hospodin; neboť s vámi jsem, abych vás vysvobozoval, a vytrhoval vás z
ruky jeho.
12. Nadto způsobím vám milost, aby se slitoval nad vámi, a dal se vám
navrátiti do země vaší.
13. Ale řeknete-li: Nezůstaneme v zemi této, neposlouchajíce hlasu
Hospodina boha svého,
14. A říkajíce: Nikoli, ale do země Egyptské vejdeme, kdež neuzříme
boje, ani zvuku trouby neuslyšíme, a chleba lačněti nebudeme, pročež
tam se osadíme:
15. Protož nyní slyštež slovo Hospodinovo, ostatkové Judští: Takto
praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Jestliže vy zarputile na tom
zůstanete, abyste vešli do Egypta, a vejdete-li, abyste tam pobyli,
16. Jistě stane se to, že meč, kteréhož se bojíte, tam v zemi Egyptské
vás postihne, a hlad, jehož se obáváte, přijde na vás v Egyptě, a tam
pomřete.
17. Tak se stane všechněm těm mužům, kteříž uložili předce jíti do
Egypta, aby tam byli pohostinu, že zhynou mečem, hladem a morem, a
nezůstane z nich žádného, aniž kdo znikne toho zlého, kteréž já uvedu
na ně.
18. Nebo takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Jakož vylit jest
hněv můj a prchlivost má na obyvatele Jeruzalémské, tak vylita bude
prchlivost má na vás, když vejdete do Egypta, a budete k proklínání, a
k užasnutí, a k zlořečení, a za útržku; nadto neuzříte více místa
tohoto.
19. K vámť mluví Hospodin, ó ostatkové Judští: Nevcházejte do Egypta.
Jistotně vězte, (neboť se vám dnes osvědčuji),
20. Poněvadž jste se neupřímě ke mně měli v myšleních svých, poslavše
mne k Hospodinu Bohu vašemu, řkouce: Modl se za nás Hospodinu Bohu
našemu, a všecko, jakžť koli dí Hospodin Bůh náš, tak nám oznam, a
učiníme,
21. Když pak oznamuji vám dnes, však neposloucháte hlasu Hospodina
Boha vašeho hned v ničemž, pročež mne k vám poslal:

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.