Bible kralická: Jeremiáš, 43. kapitola

1. Stalo se pak, když přestal Jeremiáš mluviti ke všemu lidu všech
slov Hospodina Boha jejich, s nimiž poslal jej Hospodin Bůh jejich k
nim, všech, pravím, slov těch,
2. Že řekl Azariáš syn Hosaiášův, a Jochanan syn Kareachův, i všickni
muži ti pyšní, řkouce Jeremiášovi: Lež ty mluvíš, neposlalť tebe
Hospodin Bůh náš, abys řekl: Nevcházejte do Egypta, abyste tam byli
pohostinu.
3. Ale Báruch syn Neriášův ponouká tě proti nám, aby vydal nás v ruku
Kaldejských k usmrcení nás, aneb zajetí nás do Babylona.
4. I neuposlechl Jochanan syn Kareachův, i všecka knížata vojsk, též i
všecken lid hlasu Hospodinova, aby zůstal v zemi Judské.
5. Ale Jochanan syn Kareachův, a všecka knížata vojsk vzali všecken
ostatek Judských, kteříž se byli navrátili ze všech národů, kamž byli
rozehnáni, k obývání v zemi Judské,
6. Muže i ženy, též dítky a dcery královské, i všelikou duši, kterýchž
Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři, s Godoliášem synem Achikamovým, syna
Safanova, zanechal, i s Jeremiášem prorokem a Báruchem synem
Neriášovým,
7. A šli do země Egyptské, (nebo neuposlechli hlasu Hospodinova), a
přišli až do Tachpanches.
8. Stalo se pak slovo Hospodinovo k Jeremiášovi v Tachpanches, řkoucí:
9. Nabeř do ruky své kamení velikého, a schovej je v hlině v cihelni,
kteráž jest u brány domu Faraonova v Tachpanches, před očima mužů
Judských.
10. A rci jim: Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já
pošli, a vezmu Nabuchodonozora krále babylonského, služebníka svého, a
postavím stolici jeho na tomto kamení, kteréž jsem schoval, i rozbije
majestát svůj na něm.
11. Nebo přitáhne a popléní zemi Egyptskou: Kteříž k smrti, k smrti, a
kteříž k zajetí, do zajetí, a kteříž pod meč,
12. A zanítím oheň v domích bohů Egyptských, aby je popálil, a zajal
je. A přioděje se zemí Egyptskou, tak jako se odívá pastýř rouchem
svým, a vyjde odtud s pokojem,
13. Když poláme sochy Betsemes, kteréž jest v zemi Egyptské, a domy
bohů Egyptských popálí ohněm.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.