Bible kralická: Jeremiáš, 44. kapitola

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proti všechněm Judským
bydlícím v zemi Egyptské, kteříž bydlili v Magdol a v Tachpanches, a v
Nof, a v zemi Patros, řkoucí:
2. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Vy jste viděli všecko
to zlé, kteréž jsem uvedl na Jeruzalém a na všecka města Judská, že
aj, pustá jsou podnes, tak že v nich není žádného obyvatele,
3. Pro nešlechetnost jejich, kterouž páchali, aby jen popouzeli mne,
chodíce kaditi a sloužiti bohům cizím, jichž neznali sami, vy, ani
otcové vaši,
4. Ješto posílal jsem k vám všecky služebníky své proroky, ráno
přivstávaje, a to ustavičně, říkaje: Nečiňte medle této věci ohavné,
kteréž nenávidím.
5. Ale neuposlechli, aniž naklonili ucha svého, aby se navrátili od
nešlechetnosti své, a aby nekadili bohům cizím.
6. Protož vylita jest prchlivost má i hněv můj, a rozpálil se v
městech Judských i po ulicích Jeruzalémských, tak že obrácena jsou v
poušť a v pustinu, jakž viděti v dnešní den.
7. Nyní pak takto praví Hospodin Bůh zástupů, Bůh Izraelský: Proč vy
činíte zlé převeliké proti dušem svým, abyste vyplénili z sebe muže i
ženu, dítě i prsí požívajícího z prostředku Judy, abyste nepozůstavili
sobě ostatků,
8. Popouzejíce mne dílem ruku svých, kadíce bohům cizím v zemi
Egyptské, do níž jste vešli, abyste tam byli pohostinu, abyste
vyplénili sebe, a byli k zlořečení a za útržku u všech národů země?
9. Zdali jste zapomenuli na nešlechetnosti otců svých, a na
nešlechetnosti králů Judských, a na nešlechetnosti manželek jejich, a
na nešlechetnosti své, i na nešlechetnosti manželek svých, kteréž
páchali v zemi Judské a po ulicích Jeruzalémských?
10. Nekořili se až do tohoto dne, aniž se báli, aniž chodili v zákoně
mém a v ustanoveních mých, kteráž předkládám vám jako i otcům vašim.
11. Protož takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já obracím
tvář svou proti vám k zlému, totiž abych vyplénil všecky Judské.
12. Zhubím zajisté ostatek Judských, kteříž svévolně vešli do země
Egyptské, aby tam byli pohostinu, tak že zhynou docela všickni v zemi
Egyptské. Padnou od meče, hladem docela zhynou, od nejmenšího až do
největšího, mečem a hladem pomrou; nadto budou k proklínání a k
užasnutí, a k zlořečení a za útržku.
13. Nebo navštívím ty, kteříž bydlí v zemi Egyptské, jako jsem
navštívil Jeruzalém mečem, hladem a morem,
14. Tak že nebude, kdo by ušel, neb pozůstal z ostatků Judských,
kteříž přišli do země Egyptské, aby tam byli pohostinu, aby se zase
navrátiti mohli do země Judské. Čímž se však troštují, že se zase
navrátí, aby přebývali tam, ale nenavrátíť se, než ti, kteříž sami
ujdou.
15. Tedy odpověděli Jeremiášovi všickni ti muži, věděvše, že kadívaly
manželky jejich bohům cizím, ty všecky ženy, jichž stál veliký zástup,
i všecken lid přebývající v zemi Egyptské v Patros, řkouce:
16. V té věci, o kteréž jsi nám mluvil ve jménu Hospodinovu,
neuposlechneme tebe.
17. Ale dosti činiti chceme každému slovu, kteréž by pošlo z úst
našich, kadíce tvoru nebeskému, a obětujíce jemu oběti mokré, jakž
jsme činívali my i otcové naši, králové naši i knížata naše po městech
Judských a po ulicích Jeruzalémských; nebo nasyceni jsme bývali
chlebem, a bývali jsme veseli, zlého pak neokoušeli jsme.
18. Ale jakž jsme přestali kaditi tvoru nebeskému, a obětovati jemu
oběti mokré, nedostatek trpíme ve všem, a mečem i hladem hyneme.
19. Že pak kadíme tvoru nebeskému, a obětujeme jemu oběti mokré,
zdaliž bez znamenitých mužů našich pečeme jemu koláče, službu jemu
konajíce, a obětujíce jemu oběti mokré?
20. Tedy řekl Jeremiáš všemu lidu, mužům i ženám a všemu lidu, kteříž
jemu to odpověděli, řka:
21. Zdaliž na kadidlo, jímž jste kadívali po městech Judských a po
ulicích Jeruzalémských vy i otcové vaši, králové vaši i knížata vaše i
lid země, nerozpomenul se Hospodin, a zdaž jím to nepohnulo,
22. Tak že nemohl Hospodin více snášeti nešlechetnosti předsevzetí
vašich a ohavností, kteréž jste činili? Pročež obrácena jest země vaše
v poušť a v pustinu a v zlořečenství, tak že není v ní žádného
obyvatele, jakž dnešní den jest.
23. Proto že jste kadívali, a že jste hřešili proti Hospodinu, a
neposlouchali jste hlasu Hospodinova, a tak v zákoně jeho a v
ustanoveních jeho ani v svědectvích jeho nechodili jste, protož
potkalo vás zlé toto, jakž viděti dnešní den.
24. Nadto řekl Jeremiáš všemu tomu lidu i všechněm těm ženám: Slyšte
slovo Hospodinovo všickni Judští, kteříž jste v zemi Egyptské:
25. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, řka: Vy i ženy vaše
ústy svými jste mluvili, a rukami doplnili, říkajíce: Konečněť budeme
plniti sliby své, kteréž jsme slíbili, kadíce tvoru nebeskému, a
obětujíce jemu oběti mokré, a tak vší snažností vyplňujete sliby vaše,
a všelijak slibům vašim dosti činíte.
26. Protož slyšte slovo Hospodinovo všickni Judští, kteříž bydlíte v
zemi Egyptské: Aj, já přisahám skrze jméno své veliké, praví Hospodin,
že nebude více vzýváno jméno mé ústy žádného muže Judského po vší zemi
Egyptské, kterýž by řekl: Živť jest Panovník Hospodin.
27. Aj, já bdíti budu nad nimi k zlému a ne k dobrému, i budou pléněni
všickni muži Judští, kteříž jsou v zemi Egyptské, mečem a hladem,
dokudž by docela nezhynuli.
28. Kteříž pak ujdou meče, navrátí se z země Egyptské do země Judské,
lidu malý počet. I zvědíť všickni ostatkové Judští, kteříž přišli do
země Egyptské, aby tam byli pohostinu, čí slovo ostojí, mé-li čili
jejich.
29. A toto mějte za znamení, dí Hospodin, že já trestati budu vás v
místě tomto, abyste věděli, že jistotně ostojí slova má proti vám k
zlému.
30. Takto praví Hospodin: Aj, já vydám Faraona Chofra krále Egyptského
v ruku nepřátel jeho a v ruku hledajících bezživotí jeho, jako jsem
vydal Sedechiáše krále Judského v ruku Nabuchodonozora krále

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.