Bible kralická: Jeremiáš, 45. kapitola

1. Slovo, kteréž promluvil Jeremiáš prorok k Báruchovi synu Neriášovu,
když spisoval slova tato do knihy z úst Jeremiášových, léta čtvrtého
Joakima syna Joziášova, krále Judského, řka:
2. Takto praví Hospodin Bůh Izraelský o tobě, ó Báruchu.
3. Řekls: Jižtě mi běda, nebo přičiní Hospodin zámutku k bolesti mé.
Ustávám v úpění svém, a odpočinutí nenalézám.
4. Takto rci jemu: Takto praví Hospodin: Aj, což jsem vystavěl, já
bořím, a což jsem vštípil, já pléním, totiž všecku zemi tuto.
5. A ty bys hledal sobě velikých věcí? Nehledej. Nebo aj, já uvedu
bídu na všeliké tělo, dí Hospodin, ale dám tobě život tvůj místo
kořisti na všech místech, kamž půjdeš.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.