Bible kralická: Jeremiáš, 46. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proroku proti
národům těmto:
2. O Egyptských. Proti vojsku Faraona Néchy krále Egyptského, (jenž
bylo při řece Eufrates u Charkemis, kteréž zbil Nabuchodonozor král
Babylonský), léta čtvrtého Joakima syna Joziášova, krále Judského:
3. Připravtež štít a pavézu, a jděte k boji.
4. Zapřáhejte koně, a vsedejte jezdci, postavte se s lebkami,
vytírejte kopí, zobláčejte se v pancíře.
5. Proč vidím tyto zděšené, zpět obrácené, a nejsilnější jejich
potřené, anobrž prudce utíkající, tak že se ani neohlédnou? Strach
jest vůkol, dí Hospodin,
6. Aby neutekl čerstvý, a neušel silný, aby na půlnoci o břeh řeky
Eufrates zavadili a padli.
7. Kdo se to valí jako potok, jako řeky, jejichž vody sebou zmítají?
8. Egypt jako potok se valí a jako řeky, když se vody hýbají, tak
pravě: Potáhnu, přikryji zemi, zkazím město i přebývající v něm.
9. Křepčtež, ó koni, a běžte s hřmotem, ó vozové; nechť vytáhnou i
silní, Mouřenínové a Putští, kteříž užívají pavézy, i Ludimští, kteříž
užívají a natahují lučiště.
10. A však ten den Panovníka Hospodina zástupů bude den pomsty, aby
uvedl pomstu na nepřátely své, kteréžto zžíře meč a nasytí se, anobrž
opojí se krví jejich; nebo obět Panovníka Hospodina zástupů bude v
zemi půlnoční u řeky Eufrates.
11. Vyprav se do Galád, a nabeř masti, panno dcero Egyptská, nadarmo
však užíváš mnohého lékařství, nebo ty zhojena býti nemůžeš.
12. Slyšíť národové o zlehčení tvém, a naříkání tvého plná jest země,
proto že silný na silném se ustrkuje, tak že spolu zaroveň padají.
13. Slovo, kteréž mluvil Hospodin k Jeremiášovi proroku o přitažení
Nabuchodonozora krále Babylonského, aby zkazil zemi Egyptskou.
14. Oznamte v Egyptě, a ohlaste v Magdol, rozhlaste také v Nof, i v
Tachpanches rcete: Postůj a připrav se, ale však zžíře meč všecko, což
vůkol tebe jest.
15. Proč poražen jest každý z nejsilnějších tvých? Nemůže ostáti,
proto že Hospodin pudí jej.
16. Mnohoť bude těch, kteříž klesnou a padnou jeden na druhého, a
řeknou: Vstaň, a navraťme se k lidu svému, a do země, v níž jsme se
zrodili, před mečem toho zhoubce.
17. Budou křičeti tam: Faraona krále Egyptského není než sám chřest,
jižť pominul volný jeho čas.
18. Živť jsem já, (dí král ten, jehož jméno Hospodin zástupů), že jakž
jest Tábor mezi horami, a jako Karmel při moři, tak toto přijde.
19. Připraviž sobě to, co bys s sebou vystěhovati měla, ó ty, kteráž
jsi usadila se, dcero Egyptská; neboť Nof v poušť obrácen a vypálen
bude, tak že nebude tam žádného obyvatele.
20. Velmi pěkná jalovice jest Egypt, ale zabití její od půlnoci
jistotně přijde.
21. Ano i nájemníci jeho u prostřed něho jsou jako telata vytylá, ale
takéť i ti obrátíce se, utekou. Neostojí, když den bídy jejich přijde
na ně, v čas navštívení jejich.
22. Hlas jeho jako hadí siptěti bude, když s vojskem přitáhnou, a s
sekerami přijdou na něj jako ti, kteříž sekají dříví.
23. Posekají les jeho, dí Hospodin, ačkoli mu konce není; více jest
jich než kobylek, aniž mají počtu.
24. Zahanbenať bude dcera Egyptská, vydána bude v ruku lidu
půlnočního.
25. Praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já navštívím lidné
město No, též Faraona i Egypt s bohy jeho a králíky jeho, Faraona,
pravím, a ty, kteříž v něm doufají.
26. A vydám je v ruku těch, kteříž hledají bezživotí jejich, totiž v
ruku Nabuchodonozora krále Babylonského, a v ruku služebníků jeho;
potom však bydleno bude v něm, jako za dnů starodávních, dí Hospodin.
27. Ale ty neboj se, služebníče můj Jákobe, aniž se strachuj, ó
Izraeli; nebo aj, já vysvobodím tě zdaleka, i símě tvé z země zajetí
jejich. I navrátí se Jákob, aby odpočíval a pokoj měl, a aby nebylo
žádného, kdo by předěsil.
28. Ty, pravím, neboj se, služebníče můj Jákobe, dí Hospodin; neboť
jsem s tebou. Učiním zajisté konec všechněm národům, mezi kteréž tě
zaženu, tobě pak neučiním konce, ale budu tě trestati v soudu, ačkoli
tě naprosto bez trestání nenechám.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.