Bible kralická: Jeremiáš, 5. kapitola

1. Zběhejte ulice Jeruzalémské, pohleďte nyní, a zvězte, a hledejte v
ulicích jeho, naleznete-li muže, jest-li kdo, ješto by činil soud, a
vyhledával toho, což pravého jest, a odpustím jemu.
2. Ale i když říkají: Živť jest Hospodin, takovým způsobem křivě
přisahají.
3. Ó Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu? Biješ je, ale necítí
bolesti; hubíš je, ale nechtí přijímati kázně. Tvrdší jsou tváře
jejich než skála, nechtí se navrátiti.
4. I řekl jsem já: Snad tito prostí jsou, nerozumně sobě počínají;
nebo nejsou povědomi cesty Hospodinovy, soudu Boha svého.
5. Půjdu aspoň k přednějším, a mluviti budu k nim; nebo oni povědomi
jsou cesty Hospodinovy, soudu Boha svého. Ale i ti spolu polámali jho,
roztrhali svazky.
6. Protož je podáví lev z lesa, vlk večerní pohubí je, pardus číhati
bude u měst jejich. Kdožkoli vyjde z nich, roztrhán bude; nebo mnohá
jsou přestoupení jejich, rozmohly se převrácenosti jejich.
7. Kdež jest to, pročež bych měl odpustiti tobě? Synové tvoji
opouštějí mne, a přisahají skrze ty, kteříž nejsou bohové. Jakž jsem
jen nasytil je, hned cizoloží, a do domu nevěstky houfem se valí.
8. Ráno vstávajíce, jsou jako koni vytylí; každý k ženě bližního svého
řehce.
9. Zdaliž pro takové věci nemám navštíviti? dí Hospodin. A zdali nad
národem takovým nemá mstíti duše má?
10. Vstupte na zdi jeho, a zkazte je, a nepřestávejte; svrzte štítky
zdí jeho, nebo nejsou Hospodinovy.
11. Velice zajisté zpronevěřili se mi dům Izraelský a dům Judský, dí
Hospodin.
12. Sčítali klam na Hospodina, a říkali: Není tak, nikoli nepřijde na
nás zlé, a meče ani hladu nepocítíme.
13. Ti pak proroci pominou s větrem, a žádného slova není v nich. Takť
se stane jim.
14. Protož takto praví Hospodin Bůh zástupů: Proto že tak mluvíte, aj,
já způsobím, aby slova tvá v ústech tvých byla jako oheň, a lid tento
dřívím, kteréž on zžíře.
15. Aj, já přivedu na vás národ zdaleka, ó dome Izraelský, dí
Hospodin, národ silný, národ starodávní, národ, jehož jazyka nebudeš
uměti, ani rozuměti, co mluví.
16. Jehož toul jako hrob otevřený, všickni jsou silní.
17. A vytráví obilé tvé a chléb tvůj, požerou syny tvé a dcery tvé,
pojí bravy tvé i skot tvůj, pojí vinné kmeny tvé i fíkoví tvé, města
tvá hrazená, v nichž ty doufáš, znuzí mečem.
18. A však ani těch časů, dí Hospodin, neučiním s vámi konce.
19. Nebo stane se, když řeknete: Proč nám činí Hospodin Bůh náš všecko
toto? že řekneš jim: Jakož jste opustili mne, a sloužili bohům
cizozemců v zemi své, tak sloužiti budete cizozemcům v zemi ne své.
20. Oznamtež to v domě Jákobově, a rozhlaste v Judstvu, řkouce:
21. Slyštež nyní toto, lide bláznivý a nesmyslný, kteříž oči mají a
nevidí, kteříž uši mají a neslyší:
22. Což se mne nebudete báti? dí Hospodin. Což před oblíčejem mým
nebudete se třásti? Kterýž jsem položil písek za cíl moři ustanovením
věčným, jehož nepřekračuje. Ačkoli zmítají se, však neodolají, ačkoli
zvučí vlnobití jeho, však ho nepřecházejí.
23. Ale lid tento má srdce zarputilé a zpurné, odstoupili a odešli.
24. Ani neřekli v srdci svém: Bojme se již Hospodina Boha našeho,
kterýž dává déšť jarní i podzimní časem svým, téhodnů nařízených ke
žni ostříhá nám.
25. Nepravostiť vaše překážku činí těm věcem, a hříchové vaši
připravují vás o to dobré.
26. Nebo nalézají se v lidu mém bezbožníci; střeže jako čižebníci,
kteříž lécejí, stavějí osídla, lidi lapají.
27. Jako klece plná ptáků, tak domové jejich plní jsou lsti. Protož
zrostli a zbohatli,
28. Vytylí jsou, lsknou se, nadto umějí se vyhýbati bídám. Pře
nesoudí, ani pře sirotka, a však šťastně se jim vede, ačkoli k
spravedlnosti chudým nedopomáhají.
29. Zdaliž pro takové věci nemám navštíviti jich? dí Hospodin. Zdali
nad národem takovým nemá mstíti duše má?
30. Věc užasnutí hodná a hrozná děje se v zemi této.
31. Proroci prorokují lživě, a kněží panují skrze ně, a lid můj miluje
to. Čeho byste pak neučinili naposledy?

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.