Bible kralická: Jeremiáš, 51. kapitola

1. Takto praví Hospodin: Aj, já vzbudím proti Babylonu a proti těm,
kteříž bydlejí u prostřed povstávajících proti mně, vítr hubící.
2. A pošli na Babylon ty, jenž vějí, kteřížto převívati budou jej, a
vyprázdní zemi jeho, když budou proti němu vůkol v den bídy.
3. Natahujícímu, kterýž silně natahuje lučiště své, a kráčí v pancíři
svém, dím: Neslitovávejtež se nad mládenci jeho, zahlaďte jako
proklaté všecko vojsko jeho.
4. Ať padnou zbití v zemi Kaldejské, a probodnutí na ulicích jeho.
5. Nebo není opuštěn Izrael a Juda od Boha svého, od Hospodina
zástupů, ačkoli země jejich plná jest provinění proti Svatému
Izraelskému.
6. Utecte z prostředku babylona, a zachovejte jeden každý život svůj,
abyste nebyli vypléněni v nepravosti jeho. Nebo čas bude pomsty
Hospodinovy, sám odplatu dá jemu.
7. Byltě koflíkem zlatým Babylon v ruce Hospodinově, opojujícím všecku
zemi; víno jeho pili národové, protož se zbláznili národové.
8. Ale v náhle padne Babylon, a potřín bude. Kvělte nad ním, nabeřte
masti pro bolesti jeho, snad bude moci zhojen býti.
9. Hojili jsme babylon, ale není zhojen, opusťme jej, a poďme jeden
každý do země své; nebo až k nebi dosahá soud jeho, a vznesen jest až
k nejvyšším oblakům.
10. Vyvedl Hospodin při naši; poďte, a vypravujme na Sionu dílo
Hospodina Boha našeho.
11. Vytřete střely, shledejte, což nejvíc můžete, pavéz, Hospodin
vzbudil ducha králů Médských, proto že proti Babylonu usouzení jeho
jest, aby jej zkazil; pomsta zajisté jest Hospodinova, pomštění chrámu
jeho.
12. Na zdech babylonských zdvihněte korouhev, osaďte stráž, postavte
strážné, připravte zálohy; nebo i myslil Hospodin, i učiní, což řekl
proti obyvatelům Babylonským.
13. Ó ty, kterýž bydlíš při vodách velikých, ó kterýž máš množství
pokladů, přišloť skončení tvé, cíl lakomství tvého.
14. Přisáhlť jest Hospodin zástupů skrze samého sebe: Jistotně naplním
tě lidmi jako brouky, kteříž by prokřikovali nad tebou radostně:
15. Ten, kterýž učinil zemi mocí svou, kterýž utvrdil okršlek světa
moudrostí svou, a opatrností svou roztáhl nebesa,
16. Kterýžto, když vydává hlas, ječí vody na nebi, a kterýž působí to,
aby vystupovaly páry od kraje země, blýskání s deštěm přivodí, a
vyvodí vítr z pokladů svých.
17. Tak zhlupěl každý člověk, že nezná toho, že zahanben bývá každý
zlatník od rytiny; nebo faleš jest slitina jeho, a není ducha v nich.
18. Marnost jsou a dílo podvodů; v čas, v němž navštíveni budou,
zahynou.
19. Neníť jim podobný díl Jákobův; nebo on jest stvořitelem všeho, a
částka dědictví jeho, Hospodin zástupů jest jméno jeho.
20. Ty jsi mým kladivem rozrážejícím, nástroji válečnými, abych
rozrážel skrze tebe národy, a kazil skrze tebe království,
21. Abych rozrážel skrze tebe koně s jezdcem jeho, abych rozrážel
skrze tebe vůz s tím, kdož jezdí na něm.
22. Abych rozrážel skrze tebe muže i ženu, abych rozrážel skrze tebe
starého i dítě, abych rozrážel skrze tebe mládence i pannu,
23. Abych rozrážel skrze tebe pastýře s stádem jeho, abych rozrážel
skrze tebe oráče s spřežením jeho, abych rozrážel skrze tebe vývody a
knížata.
24. Ale jižť odplatím Babylonu i všechněm obyvatelům Kaldejským za
všecko bezpráví jejich, kteréž činili Sionu před očima vašima, dí
Hospodin.
25. Aj, já jsem proti tobě, ó horo, kteráž hubíš, dí Hospodin, kteráž
hubíš všecku zemi; a vztáhna ruku svou na tebe, svalím tě z těch skal,
a obrátím tě v horu spálenou.
26. A nevezmou z tebe kamene k úhlu, ani kamene k základům; nebo
pustinou věčnou budeš, praví Hospodin.
27. Vyzdvihněte korouhev v zemi, trubte trubou mezi národy, připravte
proti němu národy, svolejte proti němu království Ararat, Minni,
Ascenez, ustanovte hejtmana proti němu, přiveďte koní jako brouků
počet nesčíslný.
28. Připravte proti Babylonu národy, krále země Médské, vývody její a
všecka knížata její, i všecku zemi panování jejich.
29. I bude se třásti země a bolestiti, když vykonáváno bude usouzení
Hospodinovo proti Babylonu, aby obrátil zemi Babylonskou v pustinu, v
níž by se žádný neosazoval.
30. Přestanou silní Babylonští bojovati, seděti budou v ohradách,
zhyne síla jejich, budou jako ženy, zapálí příbytky jejich, polámány
budou závory jejich.
31. Pošta jedna druhou potká, a posel posla, aby oznámeno bylo králi
Babylonskému, že vzato jest město jeho na kraji,
32. A že brodové vzati, i jezera vypálena ohněm, a muži bojovní
předěšeni.
33. Nebo takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Dcera Babylonská
jest jako humno, jehož nabíjení čas; ještě maličko, a přijde čas žně
její.
34. Vyjídá mne, potírá mne Nabuchodonozor král Babylonský, vystavuje
mne nádobu prázdnou, požírá mne jako drak, naplňuje břich svůj
rozkošemi mými, vyhání mne.
35. Násilé, kteréž se mně a mému tělu děje, přijdiž na Babylon, praví
obyvatelkyně Sionská, a krev má na obyvatele země Kaldejské, praví
Jeruzalém.
36. Protož takto praví Hospodin: Aj, já vyvedu při tvou, a pomstím tě;
nebo vysuším moře jeho, vysuším i vrchoviště jeho.
37. I bude Babylon v hromady, v příbytek draků, v užasnutí a ckání,
tak že nebude v něm žádného obyvatele.
38. Jako lvové spolu řváti budou, skučeti budou jako lvíčata.
39. Když se rozpálí, učiním jim hody, a tak je opojím, že zkřiknouti a
snem věčným zesnouti musejí, tak aby neprocítili, dí Hospodin.
40. Povedu je jako berany k zabití, jako skopce s kozly.
41. Jakž by dobyt býti mohl Sesák? Jakž by vzata býti mohla chvála vší
země? Jakž by přijíti mohl na spuštění Babylon mezi národy?
42. Vystoupí proti Babylonu moře, množstvím vlnobití jeho přikryt
bude.
43. Města jeho budou pustinou, zemí vyprahlou a pustou, zemí, v
jejíchž městech neosadí se žádný, aniž projde skrze ně syn člověka.
44. Navštívím také Béle v Babyloně, a vytrhnu, což sehltil, z úst
jeho, i nepohrnou se k němu více národové; také i zdi Babylonské
padnou.
45. Vyjděte z prostředku jeho, lide můj, a vysvoboďte jeden každý duši
svou od prchlivosti hněvu Hospodinova.
46. A nebuďtež choulostivého srdce, aniž se bojte pověsti, kteráž
slyšána bude v té zemi, když přijde tohoto roku pověst, a potom
druhého roku pověst, i ukrutenství v zemi, a pán na pána.
47. Protož aj, dnové přijdou, že navštívím rytiny Babylonské, a všecka
země jeho zahanbena bude, i všickni zbití jeho padnou u prostřed něho.
48. I budou prozpěvovati nad Babylonem nebesa i země, a cožkoli v nich
jest, když na něj od půlnoci přitáhnou ti zhoubcové, dí Hospodin.
49. Ano i Babylon padnouti musí, ó zbití Izraelovi, i s Babylonem
padnou zbití vší země jeho.
50. Ó kdož jste znikli meče, jděte, nezastavujte se; zpomínejte,
daleko jsouce, na Hospodina, a Jeruzalém nechť vstupuje na srdce vaše.
51. Rcete: Stydímeť se, že slýcháme útržku, hanbí se tváře naše, že
cizozemci chodí do svatyní domu Hospodinova.
52. Protož aj, dnové přijdou, dí Hospodin, že navštívím rytiny jeho, a
po vší zemi jeho stonati bude zraněný.
53. Byť pak vstoupil Babylon na nebe, a byť pak ohradil velmi vysokou
pevnost svou, přitáhnou ode mne na něj zhoubcové, praví Hospodin.
54. Zvuk křiku z Babylona, a potření veliké z země Kaldejské.
55. Nebo Hospodin popléní Babylon, a vyhladí z něho hřmot veliký, byť
pak zvučela vlnobití jejich jako vody mnohé, vydáván byl hluk hlasu
jejich,
56. Když přitáhne na něj, na Babylon zhoubce. I budou jati silní jeho,
potříno bude lučiště jejich; nebo Bůh silný odplatí, Hospodin
vrchovatě odplatí.
57. Opojím knížata jeho i moudré jeho, vývody jeho i znamenitější jeho
i silné jeho, aby zesnuli snem věčným, a neprocítili, dí král, jehož
jméno jest Hospodin zástupů.
58. Takto praví Hospodin zástupů: Oboje zed Babylonská velmi široká do
gruntu zbořena bude, a brány jeho vysoké ohněm spáleny budou, a tak
nadarmo pracovati budou lidé a národové při ohni, až ustanou.
59. Slovo, kteréž přikázal Jeremiáš prorok Saraiášovi synu Neriášovu,
synu Maaseiášovu, když se vypravil od Sedechiáše krále Judského do
Babylona, léta čtvtého kralování jeho, (byl pak Saraiáš kníže
Menuchské),
60. Když sepsal Jeremiáš všecko zlé, kteréž přijíti mělo na Babylon,

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.