Bible kralická: Jeremiáš, 52. kapitola

1. V jedenmecítma letech byl Sedechiáš, když počal kralovati, a
jedenácte let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Chamutal,
dcera Jeremiášova z Lebna.
2. I činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, všecko tak,
jakž byl dělal Joakim.
3. Nebo se to dálo pro rozhněvání Hospodinovo proti Jeruzalému a
Judovi, až je i zavrhl od tváři své. V tom zprotivil se Sedechiáš
králi Babylonskému.
4. Stalo se pak léta devátého kralování jeho, měsíce desátého, v
desátý den téhož měsíce, že přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský se
vším vojskem svým k Jeruzalému, a položili se u něho, a vzdělali proti
němu hradbu vůkol.
5. A bylo město obleženo až do jedenáctého léta krále Sedechiáše.
6. V kterémžto, měsíce čtvrtého, devátého dne téhož měsíce, rozmohl se
hlad v městě, a neměl chleba lid země.
7. I prolomeny jsou zdi městské, a všickni muži bojovní utekli, a
vyšli z města v noci skrze bránu mezi dvěma zdmi, u zahrady královské,
(Kaldejští pak leželi okolo města), a ušli cestou pouště.
8. I honilo vojsko Kaldejské krále, a postihli Sedechiáše na rovinách
Jerišských, a všecko vojsko jeho rozprchlo se od něho.
9. A tak javše krále, přivedli ho k králi Babylonskému do Ribla v zemi
Emat, kdežto učinil o něm soud.
10. I zmordoval král Babylonský syny Sedechiášovy před očima jeho, ano
i všecka knížata Judská zmordoval v Ribla.
11. Oči pak Sedechiášovy oslepil, a svázav ho řetězy ocelivými král
Babylonský, dal jej dovésti do Babylona, a dal jej do vězení až do dne
smrti jeho.
12. Potom měsíce pátého, desátého dne téhož měsíce, léta devatenáctého
kralování Nabuchodonozora krále Babylonského, přitáhl Nebuzardan,
hejtman nad žoldnéři, kterýž sloužíval králi Babylonskému, do
Jeruzaléma.
13. A zapálil dům Hospodinův, i dům královský, i všecky domy v
Jeruzalémě, a tak všecky domy veliké vypálil ohněm.
14. Všecky také zdi Jeruzalémské vůkol pobořilo všecko vojsko
Kaldejské, kteréž bylo s tím hejtmanem nad žoldnéři.
15. Přitom z chaterného lidu, totiž ostatek lidu, kterýž byl zůstal v
městě, i poběhlce, kteříž byli ustoupili k králi Babylonskému, a jiný
obecný lid zavedl Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři.
16. Toliko něco chaterného lidu země zanechal Nebuzardan, hejtman nad
žoldnéři, aby byli vinaři a oráči.
17. Nadto sloupy měděné, kteříž byli v domě Hospodinově, i podstavky i
moře měděné, kteréž bylo v domě Hospodinově, ztloukli Kaldejští, a
odvezli všecku měď z nich do Babylona.
18. Též hrnce. lopaty a nástroje hudebné, a kotlíky a kadidlnice, i
všecky nádoby měděné, jimiž sloužili, pobrali.
19. I medenice a nádoby k oharkům, s kotlíky a hrnci, a svícny, a
kadidlnice a koflíky, a cožkoli zlatého a stříbrného bylo, pobral
hejtman nad žoldnéři;
20. Sloupy dva, moře jedno, a volů dvanáct měděných, kteříž byli pod
podstavky, jichž byl nadělal král Šalomoun do domu Hospodinova. Nebylo
váhy mědi všech těch nádob.
21. Nebo sloupů těch, osmnácti loket byla výška sloupu jednoho, kterýž
okolek měl dvanácti loktů, ztlouští pak čtyř prstů byl dutý.
22. A makovice na něm měděná, a makovice jedné výška pěti loket, a
mřežování i jablka zrnatá na té makovici vůkol; všecko bylo měděné.
Takovýž byl i sloup druhý s zrnatými jablky.
23. A bylo jablek zrnatých devadesát a šest po každé straně; všudy
jablek zrnatých bylo po stu na mřežování vůkol.
24. Vzal také hejtman nad žoldnéři Saraiáše kněze předního, a
Sofoniáše kněze nižšího, a tři strážné prahu.
25. A z města vzal komorníka jednoho, kterýž byl hejtmanem nad muži
bojovnými, a sedm mužů, jenž bývali při králi, kteříž nalezeni byli v
městě, a předního spisovatele vojska, kterýž popisoval vojsko z lidu
země, a šedesáte mužů z lidu země, kteříž nalezeni byli v městě.
26. Zjímav tedy je Nebuzardan, hejtman nad žoldnéři, přivedl je k
králi Babylonskému do Ribla.
27. I pobil je král Babylonský, a zmordoval je v Ribla v zemi Emat, a
tak zaveden jest Juda z země své.
28. Tenť jest lid, kterýž zavedl Nabuchodonozor léta sedmého, Judských
tři tisíce a třimecítma.
29. Léta osmnáctého Nabuchodonozora zavedl z Jeruzaléma duší osm set
třidceti a dvě.
30. Léta třimecítmého Nabuchodonozora zavedl Nebuzardan, hejtman nad
žoldnéři, Judské, duší sedm set čtyřidceti a pět, všech duší čtyry
tisíce a šest set.
31. Stalo se také třidcátého sedmého léta po zajetí Joachina krále
Judského, dvanáctého měsíce, dvadcátého pátého dne téhož měsíce,
povýšil Evilmerodach král Babylonský toho léta, když počal kralovati,
Joachina krále Judského, pustiv ho z žaláře.
32. A mluvil s ním dobrotivě, i stolici jeho postavil nad stolice
králů, kteříž s ním byli v Babyloně.
33. Změnil též roucho jeho, kteréž měl v žaláři, a jídal chléb před
ním vždycky, po všecky dny života svého.
34. Nebo vyměřený pokrm ustavičně dáván byl jemu od krále
Babylonského, a to na každý den, až do dne smrti jeho, po všecky dny
života jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.