Bible kralická: Job, 10. kapitola

1. Stýště se duši mé v životě mém, vypustím nad sebou naříkání své,
mluviti budu v hořkosti duše své.
2. Dím Bohu: Neodsuzuj mne, oznam mi, proč se nesnadníš se mnou?
3. Jaký máš na tom užitek, že mne ssužuješ, že pohrdáš dílem rukou
svých, a radu bezbožných osvěcuješ?
4. Zdali oči tělesné máš? Zdali tak, jako hledí člověk, ty hledíš?
5. Zdaž jsou jako dnové člověka dnové tvoji, a léta tvá podobná dnům
lidským,
6. Že vyhledáváš nepravosti mé, a na hřích můj se vyptáváš?
7. Ty víš, žeť nejsem bezbožný, ačkoli není žádného, kdo by mne vytrhl
z ruky tvé.
8. Ruce tvé sformovaly mne, a učinily mne, a teď pojednou všudy vůkol
hubíš mne.
9. Pamětliv buď, prosím, že jsi mne jako hlinu učinil, a že v prach
zase obrátíš mne.
10. Zdalis mne jako mléka neslil, a jako syření neshustil?
11. Kůží a masem přioděl jsi mne, a kostmi i žilami spojils mne.
12. Života z milordenství udělil jsi mi, přesto navštěvování tvé
ostříhalo dýchání mého.
13. Ale toto skryl jsi v srdci svém; vím, žeť jest to při tobě.
14. Jakž zhřeším, hned mne šetříš, a od nepravosti mé neočišťuješ mne.
15. Jestliže jsem bezbožný, běda mně; pakliť jsem spravedlivý, ani tak
nepozdvihnu hlavy, nasycen jsa hanbou, a vida trápení své,
16. Kteréhož vždy více přibývá. Honíš mne jako lev, a jedno po druhém
divně se mnou zacházíš.
17. Obnovuješ svědky své proti mně, a rozmnožuješ rozhněvání své na
mne; vojska jedna po druhých jsou proti mně.
18. Proč jsi jen z života vyvedl mne? Ó bych byl zahynul, aby mne bylo
ani oko nevidělo,
19. A abych byl, jako by mne nikdy nebylo, z života do hrobu abych byl
vnesen.
20. Zdaliž jest mnoho dnů mých? Ponechejž tedy a popusť mne, abych
maličko pookřál,
21. Prvé než odejdu tam, odkudž se zase nenavrátím, do krajiny tmavé,
anobrž stínu smrti,
22. Do krajiny, pravím, tmavé, kdež jest sama mrákota stínu smrti, a
kdež není žádných proměn, ale sama pouhá mrákota.

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.