Bible kralická: Job, 19. kapitola

1. Tedy odpověděv Job, řekl:
2. Dokudž trápiti budete duši mou, a dotírati na mne řečmi svými?
3. Již na desetkrát zhaněli jste mne, aniž se stydíte, že se
zatvrzujete proti mně.
4. Ale nechť jest tak, že jsem zbloudil, při mně zůstane blud můj.
5. Jestliže se pak vždy proti mně siliti chcete, a obviňujíc mne, za
pomoc sobě bráti proti mně potupu mou:
6. Tedy vězte, že Bůh podvrátil mne, a sítí svou otáhl mne.
7. Nebo aj, volám-li pro nátisk, nemám vyslyšení; křičím-li, není
rozsouzení.
8. Cestu mou zapletl tak, abych nikoli projíti nemohl, a stezky mé
temnostmi zastřel.
9. Slávu mou se mne strhl, a sňal korunu s hlavy mé.
10. Zpodvracel mne všudy vůkol, abych zahynul, a vyvrátil jako strom
naději mou.
11. Nadto zažžel proti mně prchlivost svou, a přičtl mne mezi
nepřátely své.
12. Pročež přitáhše houfové jeho, učinili sobě ke mně cestu, a
vojensky se položili okolo stanu mého.
13. Bratří mé ode mne vzdálil, a známí moji všelijak se mne cizí.
14. Opustili mne příbuzní moji, a známí moji zapomenuli se na mne.
15. Podruhové domu mého a děvky mé za cizího mne mají, cizozemec jsem
před očima jejich.
16. Na služebníka svého volám, ale neozývá se, i když ho ústy svými
pěkně prosím.
17. Dýchání mého štítí se manželka má, ačkoli pokorně jí prosím, pro
dítky života mého.
18. Nadto i ti nejšpatnější pohrdají mnou; i když povstanu, utrhají
mi.
19. V ošklivost mne sobě vzali všickni rádcové moji, a ti, kteréž
miluji, obrátili se proti mně.
20. K kůži mé jako k masu mému přilnuly kosti mé, kůže při zubích mých
toliko v cele zůstala.
21. Slitujte se nade mnou, slitujte se nade mnou, vy přátelé moji;
nebo ruka Boží se mne dotkla.
22. Proč mi se protivíte tak jako Bůh silný, a masem mým nemůžte se
nasytiti?
23. Ó kdyby nyní sepsány byly řeči mé, ó kdyby v knihu vepsány byly,
24. Anobrž rafijí železnou a olovem na věčnost na skále aby vyryty
byly.
25. Ačkoli já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den
nejposlednější nad prachem se postaví.
26. A ač by kůži mou i tělo červi zvrtali, však vždy v těle svém uzřím
Boha.
27. Kteréhož já uzřím sobě, a oči mé spatří jej, a ne jiný, jakkoli
zhynula ledví má u vnitřnosti mé.
28. Ješto byste říci měli: I pročež ho trápíme? poněvadž základ dobré
pře při mně se nalézá.
29. Bojte se meče, nebo pomsta za nepravosti jest meč, a vězte, žeť
bude soud.

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.