Bible kralická: Job, 2. kapitola

1. I stalo se opět jednoho dne, že když přišli synové Boží, aby se
postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně, aby se
postavil před Hospodinem.
2. Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan
Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji.
3. I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není
jemu rovného na zemi, že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha, a
varující se zlého, a že po dnes trvá v upřímnosti své, ačkoli jsi ty
mne popudil proti němu, abych jej hubil bez příčiny.
4. A odpovídaje Satan Hospodinu, řekl: Kůži za kůži, a všecko, což má
člověk, dá za sebe samého.
5. Ale vztáhni nyní ruku svou, a dotkni se kostí jeho, a masa jeho,
nebudeliť v oči zlořečiti tobě.
6. Tedy řekl Hospodin Satanovi: Aj, v moci tvé buď, a však zachovej ho
při životu.
7. Protož vyšed Satan od tváři Hospodinovy, ranil Joba nežitem
nejhorším, od zpodku nohy jeho až do vrchu hlavy jeho,
8. Tak že vzal střepinu, aby se jí drbal, usadiv se v popele.
9. I řekla jemu žena jeho: Ještě vždy trváš v své upřímnosti? Zlořeč
Bohu a umři.
10. Jížto řekl: Mluvíš, jako jedna z bláznivých mluvívá. Dobré-liž jen
věci bráti budeme od Boha, zlých pak nebudeme přijímati? V tom ve všem
nezhřešil Job rty svými.
11. Když pak uslyšeli tři přátelé Jobovi o všem tom zlém, kteréž
přišlo na něj, přišli jeden každý z místa svého: Elifaz Temanský, a
Bildad Suchský a Zofar Naamatský, na tom zůstavše spolu, aby přijdouce
k němu, politovali ho a těšili jej.
12. Kteříž pozdvihše očí svých zdaleka, nepoznali ho. Potom pozdvihše
hlasu svého, plakali, a roztrhše jeden každý roucho své, házeli
prachem nad hlavy své zhůru.
13. A seděli s ním na zemi sedm dní a sedm nocí, a žádný k němu
nepromluvil slova; nebo viděli, že se velmi rozmohla bolest jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.