Bible kralická: Job, 27. kapitola

1. Potom dále Job vedl řeč svou a řekl:
2. Živť jest Bůh silný, kterýž zavrhl při mou, a Všemohoucí, kterýž
hořkostí naplnil duši mou,
3. Že nikoli, dokudž duše má ve mně bude a duch Boží v chřípích mých,
4. Nebudou mluviti rtové moji nepravosti, a jazyk můj vynášeti lsti.
5. Odstup ode mne, abych vás za spravedlivé vysvědčil; dokudž dýchati
budu, neodložím upřímosti své od sebe.
6. Spravedlnosti své držím se, aniž se jí pustím; nezahanbíť mne srdce
mé nikdy.
7. Bude jako bezbožník nepřítel můj, a povstávající proti mně jako
nešlechetník.
8. Nebo jaká jest naděje pokrytce, by pak lakoměl, když Bůh vytrhne
duši jeho?
9. Zdaliž volání jeho vyslyší Bůh silný, když na něj přijde ssoužení?
10. Zdaliž v Všemohoucím kochati se bude? Bude-liž vzývati Boha
každého času?
11. Ale já učím vás, v kázni Boha silného jsa, a jak se mám k
Všemohoucímu, netajím.
12. Aj, vy všickni to vidíte, pročež vždy tedy takovou marnost
vynášíte?
13. Ten má podíl člověk bezbožný u Boha silného, a to dědictví
ukrutníci od Všemohoucího přijímají:
14. Rozmnoží-li se synové jeho, rozmnoží se pod meč, a rodina jeho
nenasytí se chlebem.
15. Pozůstalí po něm v smrti pohřbeni budou, a vdovy jeho nebudou ho
plakati.
16. Nashromáždí-li jako prachu stříbra, a jako bláta najedná-li šatů:
17. Co najedná, to spravedlivý obleče, a stříbro nevinný rozdělí.
18. Vystaví-li jako Arktura dům svůj, bude však jako bouda, kterouž
udělal strážný.
19. Bohatý když umře, nebude pochován; pohledí někdo, anť ho není.
20. Postihnou jej hrůzy jako vody, v noci kradmo zachvátí ho vicher.
21. Pochytí jej východní vítr, a odejde, nebo vichřicí uchvátí jej z
místa jeho.
22. Takové věci na něj dopustí Bůh bez lítosti, ačkoli před rukou jeho
prudce utíkati bude.
23. Tleskne nad ním každý rukama svýma, a ckáti bude z místa svého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.