Bible kralická: Job, 31. kapitola

1. Smlouvu jsem učinil s očima svýma, a proč bych hleděl na pannu?
2. Nebo jaký jest díl od Boha s hůry, aneb dědictví od Všemohoucího s
výsosti?
3. Zdaliž zahynutí nešlechetnému a pomsta zázračná činitelům
nepravosti připravena není?
4. Zdaliž on nevidí cest mých, a všech kroků mých nepočítá?
5. Obíral-li jsem se s neupřímostí, a chvátala-li ke lsti noha má:
6. Nechť mne zváží na váze spravedlnosti, a přezví Bůh upřímost mou.
7. Uchýlil-li se krok můj s cesty, a za očima mýma odešlo-li srdce mé,
a rukou mých chytila-li se jaká poškvrna:
8. Tedy co naseji, nechť jiný sní, a výstřelkové moji ať jsou
vykořeněni.
9. Jestliže se dalo přivábiti srdce mé k ženě, a u dveří bližního
svého činil-li jsem úklady:
10. Nechť mele jinému žena má, a nad ní ať se schylují jiní.
11. Neboť jest to nešlechetnost, a nepravost odsudku hodná.
12. Oheň ten zajisté by až do zahynutí žral, a všecku úrodu mou
vykořenil.
13. Nechtěl-li jsem státi k soudu s služebníkem svým aneb děvkou svou
v rozepři jejich se mnou?
14. Nebo co bych činil, kdyby povstal Bůh silný? A kdyby vyhledával,
co bych odpověděl jemu?
15. Zdali ten, kterýž mne v břiše učinil, neučinil i jeho? A ne
sformoval nás hned v životě jeden a týž?
16. Odepřel-li jsem žádosti nuzných, a oči vdovy jestliže jsem
kormoutil?
17. A jedl-li jsem skyvu svou sám, a nejedl-li i sirotek z ní?
18. Poněvadž od mladosti mé rostl se mnou jako u otce, a od života
matky své býval jsem vdově za vůdce.
19. Díval-li jsem se na koho, že by hynul, nemaje šatů, a nuzný že by
neměl oděvu?
20. Nedobrořečila-li mi bedra jeho, že rounem beranů mých se zahřel?
21. Opřáhl-li jsem na sirotka rukou svou, když jsem v bráně viděl
pomoc svou:
22. Lopatka má od svých plecí nechť odpadne, a ruka má z kloubu svého
ať se vylomí.
23. Nebo jsem se bál, aby mne Bůh nesetřel, jehož bych velebnosti
nikoli neznikl.
24. Skládal-li jsem v zlatě naději svou, aneb hrudě zlata říkal-li
jsem: Doufání mé?
25. Veselil-li jsem se z toho, že bylo rozmnoženo zboží mé, a že ho
množství nabyla ruka má?
26. Hleděl-li jsem na světlost slunce svítícího, a na měsíc spanile
chodící,
27. Tak že by se tajně dalo svésti srdce mé, a že by líbala ústa má
ruku mou?
28. I toť by byla nepravost odsudku hodná; neboť bych tím zapíral Boha
silného nejvyššího.
29. Radoval-li jsem se z neštěstí toho, kterýž mne nenáviděl, a
plésal-li jsem, když se mu zle vedlo?
30. Nedopustilť jsem zajisté hřešiti ani ústům svým, abych zlořečení
žádal duši jeho.
31. Jestliže neříkala čeládka má: Ó by nám dal někdo masa toho;
nemůžeme se ani najísti?
32. Nebo vně nenocoval host, dvéře své pocestnému otvíral jsem.
33. Přikrýval-li jsem jako jiní lidé přestoupení svá, skrývaje v
skrýši své nepravost svou?
34. A ač bych byl mohl škoditi množství velikému, ale pohanění rodů
děsilo mne; protož jsem mlčel, nevycházeje ani ze dveří.
35. Ó bych měl toho, kterýž by mne vyslyšel. Ale aj, totoť jest
znamení mé: Všemohoucí sám bude odpovídati za mne, a kniha, kterouž
sepsal odpůrce můj.
36. Víť Bůh, nenosil-li bych ji na rameni svém, neotočil-li bych ji
sobě místo koruny.
37. Počet kroků svých oznámil bych jemu, jako kníže přiblížil bych se
k němu.
38. Jestliže proti mně země má volala, tolikéž i záhonové její
plakali,
39. Jídal-li jsem úrody její bez peněz, a duši držitelů jejich
přivodil-li jsem k vzdychání:

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.