Bible kralická: Job, 33. kapitola

1. Slyšiž tedy, prosím, Jobe, řeči mé, a všech slov mých ušima svýma
pozoruj.
2. Aj, jižť otvírám ústa svá, mluví jazyk můj v ústech mých.
3. Upřímost srdce mého a umění vynesou rtové moji.
4. Duch Boha silného učinil mne, a dchnutí Všemohoucího dalo mi život.
5. Můžeš-li, odpovídej mi, připrav se proti mně, a postav se.
6. Aj, já podlé žádosti tvé buduť místo Boha silného; z bláta
sformován jsem i já.
7. Pročež strach ze mne nepředěsí tě, a ruka má nebudeť k obtížení.
8. Řekl jsi pak přede mnou, a hlas ten řečí tvých slyšel jsem:
9. Čist jsem, bez přestoupení, nevinný jsem, a nepravosti při mně
není.
10. Aj, příčiny ku potření mne shledal Bůh, klade mne sobě za
nepřítele,
11. Svírá poutami nohy mé, střeže všech stezek mých.
12. Aj, tím nejsi spravedliv, odpovídám tobě, nebo větší jest Bůh
nežli člověk.
13. Oč se s ním nesnadníš? Žeť všech svých věcí nezjevuje?
14. Ano jednou mluví Bůh silný, i dvakrát, a nešetří toho člověk.
15. Skrze sny u vidění nočním, když připadá hluboký sen na lidi ve
spaní na ložci,
16. Tehdáž odkrývá ucho lidem, a čemu je učí, to zpečeťuje,
17. Aby odtrhl člověka od skutku zlého, a pýchu od muže vzdálil,
18. A zachoval duši jeho od jámy, a život jeho aby netrefil na meč.
19. Tresce i bolestí na lůži jeho, a všecky kosti jeho násilnou
nemocí,
20. Tak že sobě život jeho oškliví pokrm, a duše jeho krmi
nejlahodnější.
21. Hyne tělo jeho patrně, a vyhlédají kosti jeho, jichž prvé nebylo
vídati.
22. A tak bývá blízká hrobu duše jeho, a život jeho smrtelných ran.
23. Však bude-li míti anděla vykladače jednoho z tisíce, kterýž by za
člověka oznámil pokání jeho:
24. Tedy smiluje se nad ním, a dí: Vyprosť jej, ať nesstoupí do
porušení, oblíbilť jsem mzdu vyplacení.
25. I odmladne tělo jeho nad dítěcí, a navrátí se ke dnům mladosti
své.
26. Kořiti se bude Bohu, a zamiluje jej, a patřiti bude na něj tváří
ochotnou; nadto navrátí člověku spravedlnost jeho.
27. Kterýž hledě na lidi, řekne: Zhřešilť jsem byl, a to, což pravého
bylo, převrátil jsem, ale nebylo mi to prospěšné.
28. Bůh však vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby
světlo spatřoval.
29. Aj, všeckoť to dělá Bůh silný dvakrát i třikrát při člověku,
30. Aby odvrátil duši jeho od jámy, a aby osvícen byl světlem živých.

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.