Bible kralická: Job, 42. kapitola

1. Tedy odpovídaje Job Hospodinu, řekl:
2. Vím, že všecko můžeš, a že nemůže překaženo býti tvému myšlení.
3. Kdo jest to ten, ptáš se, ješto zatemňuje radu Boží tak hloupě?
Protož přiznávám se, že jsem tomu nerozuměl. Divnějšíť jsou ty věci
nad mou stižitelnost, anižť jich mohu poznati.
4. Vyslýchejž, prosím, když bych koli mluvil; když bych se tebe tázal,
oznamuj mi.
5. Tolikoť jsem slýchal o tobě, nyní pak i oko mé tě vidí.
6. Pročež mrzí mne to, a želím toho v prachu a v popele.
7. Stalo se pak, když odmluvil Hospodin slova ta k Jobovi, že řekl
Hospodin Elifazovi Temanskému: Rozpálil se hněv můj proti tobě, a
proti dvěma přátelům tvým, proto že jste nemluvili o mně toho, což
pravého jest, tak jako služebník můj Job.
8. Protož nyní vezměte sobě sedm volků, a sedm skopců, a jděte k
služebníku mému Jobovi, abyste dali obětovati obět za sebe, a
služebník můj Job, aby se modlil za vás. Nebo jistě oblíčej jeho
přijmu, abych neučinil s vámi podlé bláznovství vašeho; nebo nemluvili
jste toho, což pravého jest, o mně, tak jako služebník můj Job.
9. A tak odšedše Elifaz Temanský a Bildad Suchský a Zofar Naamatský,
učinili, jakž jim byl přikázal Hospodin, a přijal Hospodin oblíčej
Jobův.
10. Navrátil také Hospodin to, což odjato bylo Jobovi, když se modlil
za přátely své, tak že což měl Job, rozmnožil to Hospodin dvénásobně.
11. A sšedše se k němu všickni příbuzní, a všecky příbuzné jeho, a
všickni známí jeho prvnější, jedli s ním chléb v domě jeho, a lítost
majíce nad ním, potěšovali ho nade vším tím zlým, kteréž byl uvedl
Hospodin na něj. A dali jemu jeden každý peníz jeden, a jeden každý
náušnici zlatou jednu.
12. A tak požehnal Hospodin Jobovi k posledku více nežli v počátku
jeho. Nebo měl čtrnácte tisíc ovcí, a šest tisíc velbloudů, a tisíc
spřežení volů, a tisíc oslic.
13. Měl také sedm synů a tři dcery,
14. Z nichž první dal jméno Jemima, jméno pak druhé Keciha, a jméno
třetí Kerenhappuch.
15. Aniž se nacházely ženy tak krásné, jako dcery Jobovy, ve vší té
krajině; kterýmž dal otec jejich dědictví mezi bratřími jejich.
16. Byl pak živ Job potom sto a čtyřidceti let, a viděl syny své, a
syny synů svých, až do čtvrtého pokolení.
17. I umřel Job, stár jsa a pln dnů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.