Bible kralická: Job, 5. kapitola

1. Zavolejž tedy, dá-liť kdo odpověd? A k kterému se z svatých
obrátíš?
2. Pakli k bláznu, zahubí ho rozhněvání, a nesmyslného zabije
prchlivost.
3. Jáť jsem viděl blázna, an se vkořenil, ale hned jsem zle tušil
příbytku jeho, řka:
4. Vzdáleniť jsou synové jeho od spasení; nebo potříni budou v bráně,
aniž bude, kdo by je vytrhl.
5. Obilé jeho zžíře hladovitý, a i z prostřed trní je vychvátí; nadto
sehltí násilník statek takových.
6. Neboť nepochází z prachu trápení, aniž se z země pučí bída.
7. Ale člověk rodí se k bídě, tak jako jiskry z uhlí zhůru létají.
8. Jistě žeť bych já hledal Boha silného, a jemu bych předložil při
svou,
9. Kterýž činí věci veliké, nezpytatelné, divné, a jimž počtu není,
10. Kterýž dává déšť na zemi, a spouští vody na pole,
11. Kterýž sází opovržené na místě vysokém, a žalostící vyvyšuje
spasením,
12. Kterýž v nic obrací myšlení chytráků, tak aby nemohli k skutku
přivésti ruce jejich ničeho,
13. Kterýž lapá moudré v chytrosti jejich; nebo rada převrácených
bláznová bývá.
14. Ve dne motají se jako ve tmách, a jako v noci šámají o poledni.
15. Kterýž zachovává od meče a od úst jejich, a chudého od ruky
násilníka.
16. Máť zajisté nuzný naději, ale nepravost musí zacpati ústa svá.
17. Aj, jak blahoslavený jest člověk, kteréhož tresce Bůh! A protož
káráním Všemohoucího nepohrdej.
18. Onť zajisté uráží, on i obvazuje; raní, ruka jeho také léčí.
19. Z šesti úzkostí vysvobodil by tebe, ano i v sedmi nedotklo by se
tebe zlé.
20. V hladu vykoupil by tě od smrti, a v boji od moci meče.
21. Když utrhá jazyk, byl bys skryt, aniž bys se bál zhouby, když by
přišla.
22. Zhouba a hlad buď tobě za smích, a nestrachuj se ani líté zvěři
zemské.
23. Nebo s kamením polním příměří tvé, a zvěř lítá polní pokoj zachová
k tobě.
24. A shledáš, žeť stánek tvůj bude bezpečný, a navrátíš se zase k
příbytku svému, a nezhřešíš.
25. Shledáš také, žeť se rozmnoží símě tvé, a potomci tvoji jako
bylina zemská.
26. Vejdeš v šedinách do hrobu, tak jako odnášíno bývá zralé obilí

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.