Bible kralická: Joel, 3. kapitola

1. Nebo aj, v těch dnech a v ten čas, když zase přivedu zajatý lid
Judský a Jeruzalémský,
2. Shromáždím také všecky národy, a svedu je do údolí Jozafat, abych
se tam soudil s nimi o lid svůj a dědictví své, Izraele, jejž
rozptýlili mezi pohany a zemi mou rozdělili.
3. Také o lid můj metali los, a dávali mládence za nevěstku, mladice
pak prodávali za víno, aby pili.
4. Anobrž, co vy máte proti mně, ó Tyrští a Sidonští, i všecky končiny
Filistinské? Zdaliž se mi odplacujete? Jestliže mi se odplacujete,
snadněť a vnáhleť i já obrátím odplatu vaši na hlavu vaši,
5. Kteříž stříbro mé i zlato mé béřete, a klénoty mé výborné vnášíte
do chrámů svých,
6. A syny Judské i syny Jeruzalémské prodáváte synům Javanovým, aby je
pryč zavodili od pomezí jejich.
7. Aj, já vzbudím je z toho místa, kamž jste je prodali, a obrátím
odplatu vaši na hlavu vaši.
8. Prodám zajisté syny i dcery vaše v moc synů Judských, i prodadí je
Sabejským, do národu dalekého; neboť jest Hospodin mluvil.
9. Provolejte to mezi národy, vyhlaste boj, probuďte reků, nechť
přitáhnou, a dadí se najíti všickni muži váleční.
10. Skujte motyky své v meče, a srpy své v oštípy; ten, kterýž jest
mdlý, nechť řekne: Udatný jsem.
11. Shromažďte se a přitáhněte všickni národové okolní, a shlukněte
se; způsobiž to, ať tam sstoupí, ó Hospodine, rekové tvoji.
12. Probudíť se a přitáhnou národové ti do údolé Jozafat; nebo tam se
posadím, abych soudil všecky ty národy okolní.
13. Přičiňte srp, nebo uzralo obilé; poďte, sstupte, nebo plný jest
pres, oplývají kádě; mnohá zajisté jest zlost jejich.
14. Ale více hromad, hromad v údolí posekání; nebo blízký jest den
Hospodinův, v údolí posekání.
15. Slunce a měsíc zatmí se, a hvězdy potratí blesk svůj.
16. A Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, tak
že se třásti budou nebesa i země; nebo Hospodin jest útočiště lidu
svého, a síla synů Izraelských.
17. I zvíte, že já Hospodin jsem Bohem vaším, kterýž bydlím na Sionu,
hoře svatosti své, a tak Jeruzalém bude svatý, a cizí nepůjdou přes
něj více.
18. I stane se v ten čas, že hory dštíti budou mstem, a pahrbkové
oplývati mlékem, a všickni potokové Judští budou plní vody, a studnice
z domu Hospodinova vyjde, kteráž zapojí údolé Setim.
19. Egypt na zpuštění přijde, a země Idumejská hrozně zpuštěna bude
pro násilí synům Judským činěné; nebo vylévali krev nevinnou v zemi
jejich.
20. Juda pak na věky trvati bude, a Jeruzalém od národu do pronárodu.
21. A očistím ty, jejichž jsem krve neočistil; nebo Hospodin přebývá
na Sionu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Joel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.