Bible kralická: Jonáš, 1. kapitola

1. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi synu Amaty, řkoucí:
2. Vstaň, jdi do Ninive města toho velikého, a volej proti němu; neboť
jest vstoupila nešlechetnost jejich před oblíčej můj.
3. Ale Jonáš vstal, aby utekl do Tarsu od tváři Hospodinovy. A přišed
do Joppe, našel lodí, ana jde do Tarsu, a zaplativ od ní, vstoupil na
ni, aby se plavil s nimi do Tarsu od tváři Hospodinovy.
4. Ale Hospodin vzbudil vítr veliký na moři. I stala se bouře veliká
na moři, až se domnívali, že se lodí ztroskoce.
5. A bojíce se plavci, volali jeden každý k bohu svému, a vyhazovali
to, což měli na lodí, do moře, aby sobě tím polehčili. Jonáš pak byl
sešel k bokům lodí, a položiv se, spal tvrdě.
6. Tedy přišed k němu správce lodí, řekl jemu: Což ty děláš, ospalče?
Vstaň, volej k Bohu svému. Snad ten Bůh rozpomene se na nás, abychom
nezahynuli.
7. I řekli jeden druhému: Poďte, vrzme losy, abychom zvěděli, pro koho
to zlé přišlo na nás. Tedy metali losy, a padl los na Jonáše.
8. I řekli jemu: Pověz nám medle, pro koho toto zlé na nás? Jaký jest
obchod tvůj, a odkud jdeš? Z které jsi země a z kterého národu?
9. I řekl jim: Hebrejský jsem, a Hospodina Boha nebes, kterýž učinil
moře i zemi, já ctím.
10. Pročež báli se ti muži bázní velikou, a dověděvše se muži ti, že
od tváři Hospodinovy utíká, (nebo jim byl oznámil), řekli jemu: Což
jsi to učinil?
11. Řekli ještě k němu: Což máme učiniti s tebou, aby se moře
spokojilo? (Nebo moře vždy více a více bouřilo se.)
12. Jimžto řekl: Vezměte mne, a uvrzte mne do moře, a utichne moře
před vámi; nebo já vím, že příčinou mou bouře tato veliká jest proti
vám.
13. Ale muži ti statečně táhli, chtíce k břehu přistati, však nemohli;
nebo moře vždy více a více se bouřilo proti nim.
14. I zvolali k Hospodinu, řkouce: Prosímeť, ó Hospodine, abychom
nezahynuli pro smrt člověka tohoto, aniž na nás vyhledávej krve
nevinné; nebo ty, ó Hospodine, jakž chceš, tak činíš.
15. Tedy vzavše Jonáše, uvrhli ho do moře. I přestalo moře bouřiti se.
16. Pročež báli se muži ti bázní velikou Hospodina, a obětovali obět
Hospodinu, a sliby činili.
17. (2:1) Nastrojil pak byl Hospodin rybu velikou, aby požřela Jonáše.
I byl Jonáš v střevách té ryby tři dni a tři noci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jonáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.