Bible kralická: Jozue, 1. kapitola

1. Stalo se pak po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, že mluvil
Hospodin k Jozue, synu Nun, služebníku Mojžíšovu, řka:
2. Mojžíš, služebník můj, umřel; protož nyní vstaň, přejdi Jordán
tento, ty i všecken lid tento, a jdi do země, kterouž já dávám synům
Izraelským.
3. Každé místo, po kterémž šlapati budete nohama svýma, dal jsem vám,
jakož jsem mluvil k Mojžíšovi.
4. Od pouště a Libánu toho až k řece veliké, řece Eufrates, všecka
země Hetejská až do moře velikého na západ slunce bude pomezí vaše.
5. Neostojí žádný před tebou po všecky dny života tvého; jakož jsem
byl s Mojžíšem, tak budu s tebou; nenechám tebe samého, aniž tě
opustím.
6. Posilniž se a zmužile se měj, nebo ty uvedeš v dědictví lidu tomuto
zemi, kterouž jsem s přísahou zaslíbil otcům jejich, že ji dám jim.
7. Toliko posilň se a udatně sobě počínej, abys ostříhal a činil
všecko podlé zákona, kterýž přikázal tobě Mojžíš, služebník můj;
neuchyluj se od něho na pravo ani na levo, abys byl opatrný ve všem, k
čemuž se obrátíš.
8. Neodejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati budeš
o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podlé toho, což psáno
jest v něm; nebo tehdáž šťastný budeš na cestách svých, a tehdáž
opatrný budeš.
9. Zdaliž jsem nepřikázal tobě, řka: Posilni se a zmužile se měj,
neboj se, ani lekej, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj, kamž se koli
obrátíš.
10. Tedy přikázal Jozue správcům lidu, řka:
11. Projděte skrze tábor a přikažte lidu, řkouce: Nachystejte sobě
potravy, nebo po třech dnech půjdete přes Jordán tento, abyste
vejdouce, opanovali zemi, kterouž Hospodin Bůh váš dává vám k
dědičnému vládařství.
12. Rubenovu pak pokolení a Gádovu, a polovici pokolení Manassesova
mluvil Jozue, řka:
13. Pomněte na to, co vám přikázal Mojžíš služebník Hospodinův, když
řekl: Hospodin Bůh váš způsobil vám odpočinutí, že vám dal zemi tuto.
14. Ženy vaše, dítky vaše i dobytek váš nechť zůstanou v zemi, kterouž
dal vám Mojžíš s této strany Jordánu, vy pak jděte vojensky zpořádaní
před bratřími svými, kteříkoli jste muži silní, a pomáhejte jim,
15. Dokudž nedá odpočinutí Hospodin bratřím vašim jako i vám, a
neobdrží dědičně také i oni země, kterouž Hospodin Bůh váš dává jim.
Potom navrátíte se do země dědictví svého, kterouž dal vám Mojžíš,
služebník Hospodinův, s této strany Jordánu, k východu slunce, a
dědičně vlásti jí budete.
16. I odpověděli k Jozue, řkouce: Všecko, což jsi nám rozkázal,
učiníme, a kamžkoli pošleš nás, půjdeme.
17. Rovně jakž jsme poslouchali Mojžíše, tak poslouchati budeme tebe;

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.