Bible kralická: Jozue, 10. kapitola

1. Uslyšev pak Adonisedech, král Jeruzalémský, že Jozue vzal město
Hai, a jako proklaté zkazil je, (nebo jakž učinil Jerichu a králi
jeho, tak učinil Hai a králi jeho,) a že pokoj učinili obyvatelé
Gabaon s Izraelem, a bydlí u prostřed něho,
2. I bál se velmi, proto že město veliké bylo Gabaon, jako jedno z
měst královských, a že bylo větší než Hai, a všickni muži jeho udatní.
3. Protož poslal Adonisedech, král Jeruzalémský, k Ohamovi, králi
Hebron, a k Faramovi, králi Jarmut, a k Jafiovi, králi Lachis, a k
Dabirovi, králi Eglon, řka:
4. Sjeďte se ke mně, a pomozte mi, abychom dobyli Gabaon, proto že
pokoj učinili s Jozue a s syny Izraelskými.
5. I shromáždilo se a vytáhlo pět králů Amorejských, král
Jeruzalémský, král Hebron, král Jarmut, král Lachis, král Eglon, oni i
všecka vojska jejich, a položivše se u Gabaon, dobývali ho.
6. Tedy poslali muži Gabaon k Jozue do ležení v Galgala, řkouce:
Neodjímejž ruky své od služebníků svých; přitáhni rychle k nám,
zachovej nás a spomoz nám; nebo sebrali se proti nám všickni králové
Amorejští bydlící na horách.
7. I táhl Jozue z Galgala, on i všecken lid bojovný s ním, všickni
muži udatní.
8. (Nebo byl řekl Hospodin k Jozue: Neboj se jich, v ruce tvé zajisté
dal jsem je, neostojíť žádný z nich před oblíčejem tvým.)
9. I připadl na ně Jozue v náhle, nebo celou noc táhl z Galgala.
10. A potřel je Hospodin před Izraelem, kterýžto pobil je ranou
velikou u Gabaon, a honil je cestou, kudy se jde k Betoron, a bil je
až do Azeka a až do Maceda.
11. I stalo se, když utíkali před tváří Izraele, sstupujíce do
Betoron, že Hospodin metal na ně kamení veliké s nebe, až k Azeku, a
mřeli. Více jich zemřelo od krupobití kamenného, než jich pobili
synové Izraelští mečem.
12. Tedy mluvil Jozue k Hospodinu v den, v kterýž dal Hospodin
Amorejského v moc synům Izraelským, a řekl před syny Izraelskými:
Slunce v Gabaon zastav se, a měsíc v údolí Aialon.
13. I zastavilo se slunce, a stál měsíc, dokudž nepomstil se lid nad
nepřátely svými. Zdali není toho napsáno v knize Upřímého? Tedy stálo
slunce u prostřed nebe, a nepospíchalo k západu, jako za jeden celý
den.
14. Nebylo dne takového prvé ani potom, jako když vyslyšel Hospodin
hlas člověka; nebo Hospodin bojoval za Izraele.
15. I navracel se Jozue i všecken Izrael s ním do táboru v Galgala.
16. Uteklo pak bylo těch králů pět, a skryli se v jeskyni při Maceda.
17. I oznámeno bylo Jozue těmi slovy: Nalezeno jest pět králů, kteříž
se skryli v jeskyni při Maceda.
18. I řekl Jozue: Přivalte kamení veliké k díře té jeskyně, a osaďte
ji muži, aby ostříhali jich.
19. Vy pak nezastavujte se, hoňte nepřátely své, a bíte je po zadu, a
nedejte jim vjíti do měst jejich, nebo dal je Hospodin Bůh váš v ruku
vaši.
20. Když pak přestali Jozue a synové Izraelští bíti jich porážkou
velikou velmi, až i zahlazeni byli; a kteříž živi pozůstali z nich,
utekli do měst hrazených:
21. Navrátil se všecken lid do ležení k Jozue do Maceda ve zdraví;
nepohnul proti synům Izraelským žádný jazykem svým.
22. Potom řekl Jozue: Odhraďte díru u jeskyně, a vyveďte ke mně pět
králů těch z jeskyně.
23. I učinili tak, a vyvedli k němu pět králů těch z jeskyně, krále
Jeruzalémského, krále Hebron, krále Jarmut, krále Lachis, krále Eglon.
24. A když vyvedli ty krále k Jozue, svolav všecky muže Izraelské,
řekl vývodám mužů bojovných, kteříž s ním v tažení tom byli: Přistupte
sem, a šlapejte nohama svýma na hrdla těch králů. Kteřížto
přistoupivše, šlapali nohama svýma na hrdla jejich.
25. I řekl jim Jozue: Nebojte se ani strachujte, posilňte se a buďte
zmužilí, nebo tak učiní Hospodin všechněm nepřátelům vašim, proti nimž
bojujete.
26. Potom bil je Jozue a zmordoval, a pověsil je na pěti dřevích; a
viseli na dřevích až do večera.
27. Když pak zapadlo slunce, k rozkazu Jozue složili je s dřev, a
uvrhli je do jeskyně, v kteréž se byli skryli, a přivalili kamení
veliké k díře jeskyně, kteréž jest tu až do tohoto dne.
28. Téhož dne také dobyl Jozue Maceda, a pohubil je mečem, i krále
jejich pobil spolu s nimi, a všecky lidi, kteříž byli v něm. Neživil
žádného, ale učinil králi Maceda, jako učinil králi Jericha.
29. Táhl potom Jozue a všecken Izrael s ním z Maceda k Lebnu, a
dobýval Lebna.
30. I vydal je také Hospodin v ruku Izraelovi i krále jeho, a pobil je
mečem, a všecky duše, kteréž byly v něm; nenechal tam žádného živého,
a učinil králi jeho, jako učinil králi Jericha.
31. Táhl také Jozue a všecken Izrael s ním z Lebna do Lachis, a
položivše se u něho, dobývali ho.
32. I dal Hospodin Lachis v ruku Izraele, a dobyl ho druhého dne, a
pohubil je mečem i všecky lidi, kteříž byli v něm, rovně tak, jakž
učinil Lebnu.
33. Tehdy přitáhl Horam, král Gázer, aby pomoc dal Lachis. I porazil
jej Jozue i lid jeho, tak že nepozůstavil žádného živého.
34. Táhl potom Jozue a všecken Izrael s ním z Lachis do Eglon, a
položivše se naproti, bojovali proti němu.
35. A vzali je toho dne, a pobili je mečem, a všecky duše, kteréž byly
v něm, dne toho pomordovali, rovně tak, jakž učinili Lachis.
36. Vstoupil pak Jozue a všecken Izrael s ním z Eglon do Hebron, a
dobývali ho.
37. I vzali je a zhubili mečem i krále jeho, i všecka města jeho, i
každého člověka, kterýž byl v něm; nepozůstavil žádného živého,
podobně tak, jakož učinil Eglon. I zahladil je i všelikou duši, kteráž
byla v něm.
38. Potom navracuje se Jozue a všecken Izrael s ním, přišli do Dabir,
a dobýval ho.
39. I vzal je a krále jeho i všecka města jeho, a pohubili je mečem, a
všelikou duši, kteráž byla v něm, jako proklaté vyhladili.
Nepozůstavili žádného živého; jakož učinil Hebron, tak učinil Dabir i
králi jeho, a jakož učinil Lebnu a králi jeho.
40. A tak pohubil Jozue všecku zemi po horách, i polední stranu, i
roviny a údolí, i všecky krále jejich. Nepozůstavil žádného živého,
ale všelikou duši vyhladil, jakož přikázal Hospodin Bůh Izraelský.
41. Pohubil tedy Jozue všecko od Kádesbarne až do Gázy, a všecku zemi
Gosen až do Gabaon.
42. A všecky krále ty a zemi jejich vzal Jozue pojednou, nebo Hospodin
Bůh Izraelský bojoval za Izraele.
43. Potom navrátil se Jozue a všecken Izrael s ním do ležení, kteréž

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.