Bible kralická: Jozue, 11. kapitola

1. To když uslyšel Jabín, král Azor, poslal k Jobábovi, králi Mádon, a
k králi Simron, a k králi Achzaf,
2. I k králům, kteříž bydlili k straně půlnoční na horách i na
rovinách ku polední Ceneret, i na rovinách a v krajinách Dor na západ,
3. K Kananejskému na východ i na západ, a k Amorejskému, Hetejskému,
Ferezejskému a Jebuzejskému na horách, a k Hevejskému pod horou Hermon
v zemi Masfa.
4. I vytáhli všickni ti a všecka vojska jejich s nimi, lid mnohý jako
písek, kterýž jest na břehu mořském nesčíslný, i koňů i vozů velmi
mnoho.
5. A smluvivše se všickni králové ti, přitáhli a položili se spolu při
vodách Merom, aby bojovali proti Izraelovi.
6. Řekl pak Hospodin k Jozue: Neboj se jich, nebo zítra o této chvíli
vydám všecky tyto k zabití Izraelovi; koňům jejich žily podřežeš, a
vozy jejich ohněm spálíš.
7. Tedy vytáhl Jozue a s ním všecken lid válečný proti nim k vodám
Merom rychle, a udeřili na ně.
8. I dal je Hospodin v ruku Izraelovi, a porazili je. I honili je až k
Sidonu velikému, a až k vodám Maserefot, a k údolí Masfe na východ, a
pobili je, tak že nepozůstavili žádného živého.
9. A učinil jim Jozue, jakož byl rozkázal jemu Hospodin, koňům jejich
žily zpodřezoval, a vozy jejich ohněm popálil.
10. Potom navrátiv se Jozue téhož času, dobyl Azor, a krále jeho zabil
mečem. Azor pak bylo prvé nejznamenitější mezi všemi království těmi.
11. Pobili také všecko, cožkoli v něm živo bylo, mordujíce je mečem,
tak že nezůstalo žádného živého; Azor pak spálil ohněm.
12. Takž podobně učinil všechněm městům králů těch, a všecky krále
jejich zjímal Jozue, a zbiv je mečem, vyhladil je, jakož přikázal
Mojžíš, služebník Hospodinův.
13. A však žádného města z těch, kteráž ještě zůstala v ohradě své,
nespálil Izrael, kromě samého Azor, kteréž spálil Jozue.
14. A všecky loupeže měst těch i hovada rozdělili mezi sebou synové
Izraelští; toliko všecky lidi zbili mečem, dokudž nevyhladili jich,
nenechavše žádného živého.
15. Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, služebníku svému, tak
přikázal Mojžíš Jozue, a Jozue tak činil; nepominul ničeho toho, což
byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
16. A tak vzal Jozue všecku tu zemi, hory i všecku stranu polední, i
všecku zemi Gosen, i roviny, i pole, totiž hory Izraelské i roviny
jejich,
17. Od hory Halak, kteráž se táhne do Seir, až k Balgad na rovině
Libánské, pod horou Hermon; všecky také krále jejich zjímal, a zbil je
i zmordoval.
18. Po mnohé dny Jozue vedl válku se všechněmi těmi králi.
19. A nebylo města, ješto by v pokoj vešlo s syny Izraelskými, kromě
Hevejských obyvatelů v Gabaon; jiná všecka válkou vzali.
20. Nebo od Hospodina to bylo, že jsou zatvrdili byli srdce své, tak
aby vyšli válečně proti Izraelovi, a aby je v prokletí vydal, a
neučinil jim milosti, ale aby je zahubil, jakož přikázal Hospodin
Mojžíšovi.
21. Toho pak času přitáhl Jozue a vyplénil Enaky z těch hor, totiž z
Hebronu, z Dabir a z Anab, i ze všeliké hory Judské, a ze všeliké hory
Izraelské; spolu s městy jejich vyhladil je Jozue.
22. Nezůstal žádný z Enaků v zemi synů Izraelských; toliko v Gáze, v
Gát a v Azotu zůstali.
23. Tak tedy vzal Jozue všecku tu zemi, jakž byl rozkázal Hospodin
Mojžíšovi, a dal ji Jozue v dědictví Izraelovi vedlé dílů jejich, po

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.