Bible kralická: Jozue, 12. kapitola

1. Tito pak jsou králové té země, kteréž pobili synové Izraelští, a
opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon
až k hoře Hermon i všecky roviny k východu:
2. Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer,
kteréž leží při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a
polovici Galád, až do potoka Jabok, kterýž jest na pomezí synů Ammon,
3. A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, jenž
jest moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední
strany ležící pod horou Fazga.
4. Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil
v Astarot a v Edrei,
5. A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší krajině Bázan
až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona,
krále Ezebon.
6. Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal
ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství pokolení Rubenovu, Gádovu
a polovici pokolení Manassesova.
7. Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové
Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, kteréž jest na poli
Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue
pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich,
8. Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na
poledne, zemi Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského,
Hevejského a Jebuzejského:
9. Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden;
10. Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden;
11. Král Jarmut jeden, král Lachis jeden;
12. Král Eglon jeden, král Gázer jeden;
13. Král Dabir jeden, král Gader jeden;
14. Král Horma jeden, král Arad jeden;
15. Král Lebna jeden, král Adulam jeden;
16. Král Maceda jeden, král Bethel jeden;
17. Král Tafua jeden, král Chefer jeden;
18. Král Afek jeden, král Sáron jeden;
19. Král Mádon jeden, král Azor jeden;
20. Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden;
21. Král Tanach jeden, král Mageddo jeden;
22. Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden;
23. Král Dor z krajiny Dor jeden, král z Goim v Galgal jeden;
24. Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.