Bible kralická: Jozue, 14. kapitola

1. Toto pak jest, což dědičně obdrželi synové Izraelští v zemi Kanán,
což uvedli jim právem dědičným k vládařství Eleazar kněz, a Jozue, syn
Nun, a přední z otců, v pokolení synů Izraelských,
2. Losem dělíce dědictví jejich, jakož přikázal Hospodin skrze
Mojžíše, aby dal devateru pokolení a polovici pokolení.
3. Nebo byl dal Mojžíš dědictví půltřetímu pokolení před Jordánem,
Levítům pak nedal dědictví u prostřed nich.
4. Nebo synů Jozefových bylo dvoje pokolení, Manassesovo a Efraimovo;
a nedali dílu Levítům v zemi, kromě měst k bydlení, a podměstí jejich
pro dobytek a stáda jejich.
5. Jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili synové Izraelští, a
rozdělili zemi.
6. Přistoupili pak synové Juda k Jozue v Galgala, i promluvil k němu
Kálef, syn Jefonův, Cenezejský: Ty víš, co jest mluvil Hospodin k
Mojžíšovi, muži Božímu, z příčiny mé a tvé v Kádesbarne.
7. Ve čtyřidceti letech byl jsem, když mne poslal Mojžíš, služebník
Hospodinův, z Kádesbarne k spatření země, a oznámil jsem jemu tu věc,
jakž bylo v srdci mém.
8. Ale bratří moji, kteříž šli se mnou, zkormoutili srdce lidu, já pak
cele kráčel jsem za Hospodinem Bohem svým.
9. I přisáhl Mojžíš toho dne, řka: Jistě že země, po kteréž jsi chodil
nohama svýma, bude v dědictví tobě i synům tvým až na věky, proto že
jsi cele následoval Hospodina Boha mého.
10. A nyní, aj, propůjčil mi Hospodin života, jakož zaslíbil. Již
čtyřidceti a pět let jest od toho času, jakž toto mluvil Hospodin k
Mojžíšovi, a jakž chodil Izrael po poušti, a aj, již dnes jsem v
osmdesáti pěti letech,
11. A ještě nyní jsem při síle jako tehdáž, když poslal mne Mojžíš.
Jaká byla síla má tehdáž, taková i nyní síla má jest k boji, a k
vycházení i k vcházení.
12. Protož nyní dej mi horu tuto, o níž mluvil Hospodin onoho dne,
nebo ty slyšel jsi toho dne, že Enakim jsou tam, a města veliká a
pevně hrazená. Bude-li Hospodin se mnou, vyhladím je, jakož mluvil
Hospodin.
13. I požehnal mu Jozue, a dal Hebron Kálefovi, synu Jefone, v
dědictví.
14. Protož dostal se Hebron Kálefovi, synu Jefona Cenezejského, v
dědictví až do tohoto dne, proto že cele kráčel za Hospodinem Bohem
Izraelským.
15. Sloulo pak Hebron prvé město Arbe, kterýžto Arbe byl člověk veliký

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.