Bible kralická: Jozue, 18. kapitola

1. Shromáždilo se pak všecko množství synů Izraelských do Sílo, a tu
postavili stánek úmluvy, když již země od nich podmaněna byla.
2. Pozůstalo pak z synů Izraelských, jimž ještě nebylo rozděleno
dědictví jejich, sedmero pokolení.
3. I řekl Jozue synům Izraelským: I dokudž zanedbáváte vjíti, abyste
se uvázali v zemi, kterouž vám dal Hospodin Bůh otců vašich?
4. Vydejte z sebe z každého pokolení tři muže, ať je pošli, aby
vstanouce, zchodili zemi, a popsali ji vedlé dědictví svých; potom
navrátí se ke mně.
5. I rozdělí ji na sedm dílů. Juda zůstane v končinách svých od
poledne, a čeledi Jozefovy zůstanou v končinách svých od půlnoci.
6. Vy pak, když popíšete zemi na sedm dílů, přinesete sem ke mně; tedy
uvrhu vám losy zde před Hospodinem Bohem naším.
7. Nebo nemají dílu Levítové u prostřed vás, proto že kněžství
Hospodinovo jest dědictví jejich; Gád pak a Ruben, a polovice pokolení
Manassesova, vzali dědictví své před Jordánem na východ, kteréž dal
jim Mojžíš, služebník Hospodinův.
8. Protož vstavše muži ti, odešli. A přikázal Jozue těm, kteříž šli,
aby popsali zemi, řka: Jděte a projděte zemi, a popište ji; potom
navraťte se ke mně, a uvrhu zde losy před Hospodinem v Sílo.
9. Tedy odešli muži, a prošedše zemi, popsali ji po městech na sedm
dílů na knize, a navrátili se k Jozue do stanů v Sílo.
10. I uvrhl jim losy Jozue v Sílo před Hospodinem, a rozdělil tu Jozue
zemi synům Izraelským vedlé dílů jejich.
11. Padl pak los pokolení synů Beniaminových po čeledech jejich, a
přišla meze dílu jejich mezi syny Juda a syny Jozefovy.
12. A byla meze jejich k straně půlnoční od Jordánu, a šla při straně
půlnoční Jericha, a táhla se na hory k moři, a skonávala se při poušti
Betaven.
13. A odtud přechází ta meze do Lůz, při straně Lůz polední, (jenž
jest Bethel,) a chýlí se ta meze do Atarot Addar vedlé hory, kteráž
jest od poledne Betoron dolního.
14. Odkudž obchází vůkol k straně moře na poledne od hory, kteráž jest
proti Betoron ku polední, a konec její jest Kariatbaal, (jenž jest
Kariatjeharim), město synů Juda. Ta jest strana západní.
15. Strana pak ku poledni od konce Kariatjeharim, a vychází ta meze k
moři, a přichází až k studnici vod Neftoa.
16. A táhne se táž meze k konci hory, kteráž jest naproti údolí synů
Hinnom, a jest v údolí Refaim na půlnoci, a běží skrze údolí Hinnom po
straně Jebuzea na poledne, a přichází k studnici Rogel.
17. Potom točí se od půlnoci, a dochází k Ensemes, a vychází do
Gelilot, kteréž jest naproti místu, kudy se jde do Adomim, a sstupuje
k kameni Bohana, syna Rubenova.
18. Odtud přechází k straně, kteráž jest naproti rovinám strany
půlnoční, a táhne se do Araba.
19. Odtud jde k straně Betogla na půlnoci, a skonává se meze ta při
zátoce moře slaného od půlnoční strany, tu kdež vpadá Jordán do moře
na polední straně. To jest pomezí ku poledni.
20. Jordán také je odděluje k straně východní. To jest dědictví synů
Beniaminových s mezemi svými vůkol a vůkol po čeledech jejich.
21. A byla města tato pokolení synů Beniaminových po čeledech jejich:
Jericho, Betogla a údolí Kasis;
22. A Betaraba, Semaraim a Bethel;
23. A Avim, též Afara a Ofra;
24. A Cefer, Hamona, Ofni a Gaba, měst dvanácta vsi jejich;
25. Gabaon, Ráma a Berot;
26. Masfa, Kafira a Mosa;
27. Rekem, Jarefel a Tarela;
28. A Sela, Elef a Jebus, (jenž jest Jeruzalém,) Gibat, Kariat, měst
čtrnácte i vsi jejich. To jest dědictví synů Beniaminových po čeledech
jejich.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.