Bible kralická: Jozue, 20. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Jozue, řka:
2. Mluv k synům Izraelským, a rci jim: Oddejte z těch měst vašich
města útočišťná, o nichž jsem mluvil vám skrze Mojžíše,
3. Aby tam utekl vražedlník, kterýž by zabil člověka nechtě a z
nevědomí. I budou vám útočiště před přítelem zabitého.
4. A když by utekl do jednoho z těch měst, stane u vrat v bráně města,
a oznámí starším města toho při svou; i přijmou ho do města k sobě, a
dají mu místo, i bydliti bude u nich.
5. Když by jej pak honil přítel toho zabitého, nevydají vražedlníka v
ruce jeho; nebo nechtě udeřil bližního svého, neměv ho prvé v
nenávisti.
6. A bydliti bude v městě tom, dokudž nestane před shromážděním k
soudu, až do smrti kněze velikého, kterýž by byl toho času; nebo
tehdáž navrátí se vražedlník, a přijde do města svého a do domu svého,
do města, odkudž utekl.
7. I oddělili Kádes v Galilei na hoře Neftalím, a Sichem na hoře
Efraim, a město Arbe, (jenž jest Hebron,) na hoře Juda.
8. Před Jordánem pak proti Jerichu k východu oddělili Bozor, kteréž
leží na poušti v rovině pokolení Rubenova, a Rámot v Galád z pokolení
Gádova, a Golan v Bázan z pokolení Manassesova.
9. Ta města byla útočišťná všechněm synům Izraelským, i příchozímu,
kterýž pohostinu jest mezi nimi, aby utekl tam, kdo by koli zabil
někoho nechtě, a nesešel od ruky přítele toho zabitého prvé, než by
stál před shromážděním.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.