Bible kralická: Jozue, 22. kapitola

1. Toho času povolav Jozue Rubenitských, Gáditských a polovice
pokolení Manassesova,
2. Řekl jim: Vy jste ostříhali všeho, což přikázal vám Mojžíš,
služebník Hospodinův, a poslouchali jste hlasu mého ve všem, což jsem
přikázal vám.
3. Neopustili jste bratří svých již za dlouhý čas až do dne tohoto,
ale bedlivě jste ostříhali přikázaní Hospodina Boha vašeho.
4. Nyní pak již odpočinutí dal Hospodin Bůh váš bratřím vašim, jakož
mluvil jim; již tedy navraťte se a beřte se do stanů svých, do země
vládařství svého, kteréž vám dal Mojžíš, služebník Hospodinův, před
Jordánem.
5. Toliko hleďte pilně zachovávati a plniti přikázaní a zákon, kterýž
přikázal vám Mojžíš, služebník Hospodinův, a milovati Hospodina Boha
svého a choditi po všech cestách jeho, a zachovávajíce přikázaní jeho,
přídržeti se ho, a sloužiti jemu celým srdcem svým a celou duší svou.
6. A požehnav jim Jozue, propustil je; i odešli do stanů svých.
7. (Polovici pak pokolení Manassesova dal byl Mojžíš dědictví v Bázan,
a druhé polovici jeho dal Jozue s bratřími jejich za Jordánem k
západu.) A když je propouštěl Jozue do stanů jejich, požehnal jim,
8. A mluvil k nim, řka: S bohatstvím velikým navracujete se do stanů
svých a s dobytky velmi mnohými, s stříbrem a zlatem, s mědí a železem
a rouchem velmi mnohým; rozděltež se loupeží nepřátel svých s bratřími
svými.
9. Tedy navracujíce se, odešli synové Rubenovi a synové Gádovi a
polovice pokolení Manassesova od synů Izraelských z Sílo, jenž jest v
zemi Kananejské, aby šli do země Galád, do země vládařství svého, v
kteréž dědictví obdrželi, vedlé řeči Hospodinovy skrze Mojžíše.
10. A přišedše ku pomezí při Jordánu, kteréž jest v zemi Kananejské, i
vzdělali tu synové Rubenovi, a synové Gádovi, a polovice pokolení
Manassesova oltář nad Jordánem, oltář veliký ku podivení.
11. Uslyšeli pak synové Izraelští, že praveno bylo: Aj, vystavěli
synové Rubenovia synové Gádovi, a polovice pokolení Manassesova oltář
naproti zemi Kananejské, při pomezi u Jordánu, kdež přešli synové
Izraelští.
12. Uslyševše, pravím, synové Izraelští, sešlo se všecko množství
jejich do Sílo, aby táhli proti nim k boji.
13. I poslali synové Izraelští k synům Rubenovým a k synům Gádovým a
ku polovici pokolení Manassesova do země Galád Fínesa, syna Eleazara
kněze,
14. A deset knížat s ním, po jednom knížeti z každého domu otcovského,
ze všech pokolení Izraelských. (Každý pak z nich byl přední v domě
otců svých v tisících Izraele.)
15. Ti přišli k synům Rubenovým a k synům Gádovým a ku polovici
pokolení Manassesova do země Galád, a mluvili s nimi, řkouce:
16. Toto praví všecko shromáždění Hospodinovo: Jaké jest to
přestoupení, jímž jste přestoupili proti Bohu Izraelskému, odvrátivše
se dnes, abyste nešli za Hospodinem, vzdělavše sobě oltář, abyste se
protivili dnes Hospodinu?
17. Ještě-liž se nám malá zdá nepravost modly Fegor, od níž nejsme
očištěni až do dnes, pročež byla rána v shromáždění Hospodinovu,
18. Že vy přes to odvracujete se dnes, abyste nešli za Hospodinem? I
stane se, poněvadž vy dnes odporujete Hospodinu, že on zítra na všecko
shromáždění Izraelské rozhěvá se.
19. Jestližeť jest nečistá země vládařství vašeho, přejděte do země
vládařství Hospodinova, v níž přebývá stánek Hospodinův, a dědictví
vezměte mezi námi; toliko proti Hospodinu se nepostavujte, a nebuďte
odporní nám, stavějíce sobě oltář mimo oltář Hospodina Boha našeho.
20. Zdali Achan syn Záre nedopustil se přestoupení při věci proklaté?
A přišlo rozhněvání na všecko shromáždění Izraelské, a on sám jeden
zhřešiv, nezahynul pro svou nepravost sám.
21. I odpověděli synové Rubenovi a synové Gádovi a polovice pokolení
Manassesova, a mluvili s knížaty tisíců Izraelských:
22. Silný Bůh Hospodin, silný Bůh Hospodin, onť ví, ano sám Izrael
pozná, žeť jsme ne z zpoury a všetečnosti proti Hospodinu to učinili,
jináč nezachovávejž nás ani dne tohoto.
23. Jistě žeť jsme nestavěli sobě oltáře k tomu, abychom se odvrátiti
měli a nejíti za Hospodinem, ani k obětování na něm zápalů a obětí
suchých, a k obětování na něm obětí pokojných, sic jináč Hospodin sám
ať to vyhledává.
24. Anobrž raději obávajíce se té věci, učinili jsme to, myslíce:
Potom mluviti budou synové vaši synům našim, řkouce: Co vám do
Hospodina Boha Izraelského?
25. Poněvadž meze položil Hospodin mezi námi a vámi, ó synové Rubenovi
a synové Gádovi, Jordán tento, nemáte vy dílu v Hospodinu. I odvrátí
synové vaši syny naše od bázně Hospodinovy.
26. Protož jsme řekli: Přičiňme se a vzdělejme oltář, ne pro zápaly a
oběti,
27. Ale aby byl svědkem mezi námi a vámi, a mezi potomky našimi po
nás, k vykonávání služby Hospodinu před ním zápaly našimi, a obětmi
našimi a pokojnými obětmi našimi, a aby neřekli potom synové vaši
synům našim: Nemáte dílu v Hospodinu.
28. Protož jsme řekli: Jestliže by potom mluvili nám neb potomkům
našim, tedy odpovíme: Vizte podobenství oltáře Hospodinova, kterýž
učinili otcové naši, ne pro zápaly ani oběti, ale aby byl na svědectví
mezi námi a vámi.
29. Odstup to od nás, abychom odporovati měli Hospodinu, a odvraceti
se dnes a nejíti za Hospodinem, stavějíce oltář k zápalům, k obětem
suchým a jiným obětem, mimo oltář Hospodina Boha našeho, kterýž jest
před stánkem jeho.
30. Uslyšev pak Fínes kněz a knížata shromáždění a přední z tisíců
Izraelských, kteříž s ním byli, slova, kteráž mluvili synové Rubenovi
a synové Gádovi a synové Manassesovi, líbilo se jim.
31. I řekl Fínes, syn Eleazara kněze, synům Rubenovým a synům Gádovým,
i synům Manassesovým: Nyní jsme poznali, že u prostřed nás jest
Hospodin, a že jste se nedopustili proti Hospodinu přestoupení toho, a
tak vysvobodili jste syny Izraelské z ruky Hospodinovy.
32. Tedy navrátil se Fínes, syn Eleazara kněze, i ta knížata od synů
Rubenových a od synů Gádových z země Galád do země Kananejské k synům
Izraelským a oznámili jim tu věc.
33. I líbilo se to synům Izraelským, a dobrořečili Boha synové

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.