Bible kralická: Jozue, 23. kapitola

1. I stalo se po mnohých dnech, když dal Hospodin odpočinutí Izraelovi
ode všech nepřátel jejich vůkol, a Jozue se sstaral a sešel věkem,
2. Že povolav Jozue všeho Izraele, starších jeho i předních jeho
soudců i správců jeho, řekl jim: Já jsem se sstaral a sešel věkem.
3. A vy jste viděli všecko to, co jest učinil Hospodin Bůh váš
všechněm národům těm před oblíčejem vaším; nebo Hospodin Bůh váš onť
bojoval za vás.
4. Pohleďte, losem rozdělil jsem vám ty národy pozůstalé v dědictví po
pokoleních vašich od Jordánu, i všecky národy, kteréž jsem vyplénil až
k moři velikému na západ slunce.
5. Hospodin pak Bůh váš onť je vyžene od tváři vaší, a vypudí je před
oblíčejem vaším, a vy dědičně obdržíte zemi jejich, jakož mluvil vám
Hospodin Bůh váš.
6. Protož zmužile se mějte, abyste ostříhali a činili všecko, což
psáno jest v knize zákona Mojžíšova, a neodstupovali od něho na pravo
ani na levo.
7. Nesměšujte se s těmi národy, kteříž pozůstávají s vámi, a jména
bohů jejich nepřipomínejte, ani skrze ně přisahejte, aniž jim služte,
ani se jim klanějte.
8. Ale přídržte se Hospodina Boha svého, jakož jste činili až do
tohoto dne.
9. I budeť, že jakož jest vyhnal Hospodin od tváři vaší národy veliké
a silné, aniž ostál kdo před oblíčejem vaším až do tohoto dne:
10. Tak jeden z vás honiti bude tisíc, nebo Hospodin Bůh váš onť
bojuje za vás, jakož mluvil vám.
11. Toho tedy nejpilnější buďte, abyste milovali Hospodina Boha svého.
12. Nebo jestliže předce se odvrátíte, a připojíte se k těm pozůstalým
národům, k těm, kteříž zůstávají mezi vámi, a vejdete s nimi v
příbuzenství a smísíte se s nimi a oni s vámi:
13. Tedy jistotně vězte, že Hospodin Bůh váš nebude více vyháněti
všech národů těch od tváři vaší, ale budou vám osídlem a úrazem i
bičem na bocích vašich, a trním v očích vašich, dokudž nezahynete z
země této výborné, kterouž vám dal Hospodin Bůh váš.
14. A hle, já nyní odcházím podlé způsobu všech lidí, poznejtež tedy
vším srdcem svým a celou duší svou, že nepochybilo ani jedno slovo ze
všech slov nejlepších, kteráž mluvil Hospodin Bůh váš o vás; všecko se
naplnilo vám, ani jediné slovo z nich nepominulo.
15. Jakož tedy naplnilo se vám dnes každé slovo dobré, kteréž mluvil k
vám Hospodin Bůh váš, takť uvede na vás každé slovo zlé, dokudž
nevyhladí vás z země této výborné, kterouž dal vám Hospodin Bůh váš,
16. Jestliže přestoupíte smlouvu Hospodina Boha svého, kterouž
přikázal vám, a jdouce, sloužiti budete bohům cizím, a klaněti se jim.
I rozhěvá se prchlivost Hospodinova na vás, a zahynete rychle z země
této výborné, kterouž vám dal.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.