Bible kralická: Jozue, 24. kapitola

1. Shromáždil pak Jozue všecka pokolení Izraelská v Sichem a svolal
starší Izraelské a přední z nich, i soudce a správce jejich, i
postavili se před oblíčejem Božím.
2. I řekl Jozue všemu lidu: Toto praví Hospodin Bůh Izraelský: Za
řekou bydlili otcové vaši za starodávna, jmenovitě Táre, otec
Abrahamův a otec Náchorův, a sloužili bohům cizím.
3. I vzal jsem otce vašeho Abrahama z místa, kteréž jest za řekou, a
provedl jsem jej skrze všecku zemi Kananejskou, a rozmnožil jsem símě
jeho, dav jemu Izáka.
4. A Izákovi dal jsem Jákoba a Ezau. I dal jsem Ezau horu Seir, aby
vládl jí; Jákob pak a synové jeho sstoupili do Egypta.
5. I poslal jsem Mojžíše a Arona, a zbil jsem Egypt, a když jsem to
učinil u prostřed něho, potom vyvedl jsem vás.
6. A vyvedl jsem otce vaše z Egypta, i přišli jste k moři, a honili
Egyptští otce vaše s vozy a jezdci až k moři Rudému.
7. Tedy volali k Hospodinu, kterýž postavil mrákotu mezi vámi a
Egyptskými, a uvedl na ně moře, i zatopilo je; anobrž viděly oči vaše
i to, co jsem učinil při Egyptu, a bydlili jste na poušti za dlouhý
čas.
8. Potom uvedl jsem vás do země Amorejského, kterýž bydlil za
Jordánem, a bojovali s vámi; i dal jsem je v ruku vaši, a opanovali
jste zemi jejich, a zahladil jsem je před tváří vaší.
9. Povstal pak Balák syn Seforův, král Moábský, a bojoval s Izraelem;
i poslav, povolal Baláma syna Beorova, aby zlořečil vám.
10. Ale nechtěl jsem slyšeti Baláma, pročež stále dobrořečil vám, a
tak vysvobodil jsem vás z ruky jeho.
11. A když jste přešli Jordán, přišli jste k Jerichu; i bojovali proti
vám muži Jericha, Amorejští, a Ferezejští, a Kananejští, a Hetejští, a
Gergezejští, a Hevejští, a Jebuzejští, a dal jsem je v ruku vaši.
12. Poslal jsem před vámi i sršně, kteřížto vyhnali je od tváři vaší,
dva krále Amorejské; ne mečem ani lučištěm svým tys je vyhnal.
13. A dal jsem vám zemi, v níž jste nepracovali, a města, kterýchž
jste nestavěli, v nichž bydlíte; vinic a olivoví, kteréhož jste
neštípili, užíváte.
14. Protož nyní bojte se Hospodina, a služte jemu v dokonalosti a v
pravdě, a odvrzte bohy, jimž sloužili otcové vaši za řekou a v Egyptě,
a služte Hospodinu.
15. Pakli se vám zdá zle sloužiti Hospodinu, vyvolte sobě dnes, komu
byste sloužili, buď bohy, jimž sloužili otcové vaši, kteříž byli za
řekou, buď bohy Amorejských, v jichž zemi bydlíte; jáť pak a dům můj
sloužiti budeme Hospodinu.
16. Jemuž odpověděl lid, řka: Odstup to od nás, abychom opustiti měli
Hospodina a sloužiti bohům cizím.
17. Nebo Hospodin Bůh náš onť jest, kterýž vyvedl nás i otce naše z
země Egyptské, z domu služebnosti, a kterýž činil před očima našima
znamení ta veliká, a choval nás na vší cestě, po níž jsme šli, a mezi
všemi národy, skrze něž jsme prošli.
18. A vypudil Hospodin všecky národy, zvláště Amorejského, obyvatele
země této, před tváří naší; my také sloužiti budeme Hospodinu, nebo on
jest Bůh náš.
19. I řekl Jozue lidu: Nebudete moci sloužiti Hospodinu, nebo Bůh
svatý jest, Bůh silný horlivý jest, nesnese nepravostí vašich a hříchů
vašich.
20. Jestliže byste opustíce Hospodina, sloužili bohům cizozemců,
obrátí se a zle učiní vám, a zkazí vás, poněvadž prvé dobře učinil
vám.
21. Jemuž odpověděl lid: Nikoli, ale Hospodinu sloužiti budeme.
22. I řekl Jozue lidu: Svědkové budete sami proti sobě, že jste sobě
vyvolili Hospodina, abyste jemu sloužili. Tedy odpověděli: Svědkové
jsme.
23. Jimž on řekl: Odvrztež tedy nyní bohy cizozemců, kteříž jsou u
prostřed vás, a nakloňte srdcí svých k Hospodinu Bohu Izraelskému.
24. Odpověděl lid Jozue: Hospodinu Bohu našemu sloužiti a hlasu jeho
poslouchati budeme.
25. A tak učinil Jozue toho dne smlouvu s lidem, a předložil jim
ustanovení a soudy v Sichem.
26. A zapsal Jozue slova ta do knihy zákona Božího; vzav také kámen
veliký, postavil jej tu pod dubem, kterýž byl u svatyně Hospodinovy.
27. I řekl Jozue všemu lidu: Aj, kámen tento bude mezi námi na
svědectví, nebo on slyšel všecka slova Hospodinova, kteráž mluvil s
námi, a bude na svědectví proti vám, abyste snad neklamali proti Bohu
svému.
28. A rozpustil Jozue lid, jednoho každého do dědictví jeho.
29. I stalo se po vykonání těch věcí, že umřel Jozue syn Nun,
služebník Hospodinův, jsa ve stu a desíti letech.
30. A pochovali ho v krajině dědictví jeho, v Tamnatsáre, kteréž jest
na hoře Efraim k straně půlnoční hory Gás.
31. I sloužil Izrael Hospodinu po všecky dny Jozue, i po všecky dny
starších, kteříž dlouho živi byli po Jozue, a kteříž povědomi byli
všech skutků Hospodinových, kteréž učinil Izraelovi.
32. Kosti pak Jozefovy, kteréž byli vynesli synové Izraelští z Egypta,
pochovali v Sichem, v dílu pole, kteréž koupil Jákob od synů Emora

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.