Bible kralická: Jozue, 3. kapitola

1. Vstal pak Jozue velmi ráno, a hnuvše se z Setim, přišli až k
Jordánu, on i všickni synové Izraelští, a přenocovali tu, prvé nežli
šli přes něj.
2. I stalo se, že třetího dne správcové šli prostředkem stanů,
3. A přikazovali lidu, řkouce: Když uzříte truhlu smlouvy Hospodina
Boha svého a kněží Levítské, ani ji nesou, vy také hnete se s místa
svého a půjdete za ní,
4. (A však místo mezi vámi a mezi ní bude okolo dvou tisíc loket míry
obecné, nepřibližujte se k ní), abyste viděli cestu, kterouž byste
jíti měli; nebo nešli jste tou cestou prvé.
5. Řekl pak byl Jozue lidu: Posvěťtež se, zítra zajisté učiní Hospodin
divné věci mezi vámi.
6. Potom řekl Jozue kněžím těmi slovy: Vezměte truhlu smlouvy, a jděte
před lidem. I vzali truhlu smlouvy a brali se před lidem.
7. Nebo řekl byl Hospodin k Jozue: V tento den začnu tebe zvelebovati
před očima všeho Izraele, aby poznali, že jakož jsem byl s Mojžíšem,
tak budu s tebou.
8. Protož ty přikaž kněžím, kteříž nosí truhlu smlouvy, a rci: Když
vejdete na kraj vody Jordánské, zastavte se v Jordáně.
9. Řekl také Jozue synům Izraelským: Přistupte sem, a slyšte slova
Hospodina Boha vašeho.
10. I řekl Jozue: Po tomto poznáte, že Bůh silný živý jest u prostřed
vás, a že konečně vyžene od tváři vaší Kananejského, Hetejského,
Hevejského, Ferezejského, Gergezejského, Amorejského a Jebuzejského:
11. Aj, truhla smlouvy Panovníka vší země půjde před vámi přes Jordán.
12. Protož nyní vezměte sobě dvanácte mužů z pokolení Izraelských, po
jednom muži z každého pokolení.
13. I bude, že hned jakž se zastaví kněží, nesoucí truhlu Hospodina
Panovníka vší země, u vodě Jordánské, vody Jordánu rozdělí se, a vody
tekoucí s vrchu zůstanou v jedné hromadě.
14. Stalo se tedy, když se bral lid z stanů svých, aby šli přes
Jordán, a kněží, kteříž nesli truhlu smlouvy, před nimi,
15. A když ti, kteříž nesli truhlu, přišli až k Jordánu, a kněží,
nesoucí truhlu, omočili nohy v kraji vod: (Jordán pak rozvodňuje se a
vystupuje ze všech břehů svých v každý čas žně),
16. Že se zastavily vody, kteréž s hůry přicházely, a shrnuly se v
hromadu jednu velmi daleko od Adam města, kteréž leží k straně Sartan,
kteréž pak odcházely k moři dolů, k moři slanému sešly a sběhly, a lid
přešel naproti Jerichu.
17. Stáli pak kněží, kteříž nesli truhlu smlouvy Hospodinovy na suše u
prostřed Jordánu, nehýbajíce se, (a všecken Izrael šel po suše), až se
lid všecken přepravil přes Jordán.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.