Bible kralická: Jozue, 4. kapitola

1. I stalo se, když již všecken národ přešel Jordán, (nebo byl řekl
Hospodin k Jozue, řka:
2. Vezměte sobě z lidu dvanácte mužů, po jednom muži z každého
pokolení,
3. A přikažte jim, řkouce: Vezměte sobě odsud z prostřed Jordánu, s
místa, na němž stály nohy kněžské nepohnutě, dvanácte kamenů, a
vyneste je s sebou, a sklaďte v ležení, v kterémž přes tuto noc
pozůstanete),
4. Že povolav Jozue dvanácti mužů, kteréž k tomu zřídil z synů
Izraelských, po jednom muži z každého pokolení,
5. I řekl jim Jozue: Jděte před truhlou Hospodina Boha svého do
prostřed Jordánu a vezměte sobě každý kámen jeden na rameno své, vedlé
počtu pokolení synů Izraelských,
6. Aby to bylo na znamení mezi vámi. Když by potom tázali se synové
otců svých, řkouce: K čemu jsou vám ti kamenové?
7. Odpovíte jim, že se rozdělily vody Jordánské před truhlou smlouvy
Hospodinovy, (když, pravím, šla přes Jordán, rozdělily se vody
Jordánské), i zůstávají kamenové tito na památku synům Izraelským až
na věky.
8. I učinili synové Izraelští tak, jakž přikázal Jozue, a vzali
dvanácte kamenů z prostředku Jordánu, jakož mluvil Hospodin k Jozue,
vedlé počtu pokolení synů Izraelských, a přinesli je s sebou na první
stanoviště, a tu je složili.
9. Jozue také vyzdvihl dvanácte kamenů u prostřed Jordánu na místě,
kdež stály nohy kněží nesoucích truhlu smlouvy, a byli tam až do
tohoto dne.
10. Kněží pak, jenž nesli truhlu, stáli u prostřed Jordánu, dokudž se
nevyplnilo všeliké slovo, kteréž přikázal Hospodin Jozue, aby oznámil
lidu podlé všeho, jakž byl přikázal Mojžíš Jozue. I pospíšil lid a
přešli.
11. Když pak již přešel všecken lid, přešla také truhla Hospodinova i
kněží, an lid na to hledí.
12. Přešli i synové Rubenovi a synové Gádovi, a polovice pokolení
Manassesova, vojensky zpořádaní před syny Izraelskými, jakož byl
mluvil k nim Mojžíš.
13. Okolo čtyřidcíti tisíců oděných bojovníků šlo před Hospodinem k
boji na roviny Jericha.
14. V ten den zvelebil Hospodin Jozue před očima všeho Izraele. I báli
se ho, jako se báli Mojžíše po všecky dny života jeho.
15. Mluvil pak Hospodin k Jozue, řka:
16. Přikaž kněžím, kteříž nesou truhlu svědectví, ať vystoupí z
Jordánu.
17. I přikázal Jozue kněžím, řka: Vystupte z Jordánu.
18. Když pak vystupovali kněží, jenž nesli truhlu smlouvy Hospodinovy,
z prostřed Jordánu, jakž jen vytrhli kněží nohy na sucho, navrátily se
vody Jordánské k místu svému, a tekly předce jako i prvé ve všech
březích svých.
19. Vyšed pak lid z Jordánu desátého dne měsíce prvního, položili se v
Galgala k straně východní Jericha;
20. A dvanácte kamenů těch, kteréž vynesli z Jordánu, postavil Jozue v
Galgala.
21. A mluvil k synům Izraelským takto: Když by se otázali potom synové
vaši otců svých, řkouce: Co ti kamenové znamenají?
22. Oznámíte synům svým a díte: Po suše přešel Izrael Jordán tento.
23. Nebo vysušil Hospodin Bůh váš vody Jordánské před tváří vaší, až

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.