Bible kralická: Jozue, 7. kapitola

1. Zhřešili pak synové Izraelští přestoupením při věcech proklatých;
nebo Achan, syn Charmi, syna Zabdi, syna Záre, z pokolení Juda, vzal
něco z věcí proklatých. Pročež rozpálila se prchlivost Hospodinova na
syny Izraelské.
2. Nebo když poslal Jozue muže některé od Jericha do Hai, kteréž bylo
blízko Betaven, k východní straně Bethel, a mluvil k nim, řka: Vstupte
a shlédněte zemi, vstoupili tedy muži ti, a shlédli Hai.
3. Kteřížto navrátivše se k Jozue, řekli jemu: Nechť nevstupuje
všecken lid tento, okolo dvou tisíc mužů neb okolo tří tisíců mužů
nechť vstoupí, a dobudouť Hai; neobtěžuj všeho lidu, vysílaje jej tam,
nebo málo jest oněchno.
4. Tedy vytáhlo jich z lidu tam okolo tří tisíc mužů, a utekli před
muži města Hai.
5. I zabili z nich obyvatelé Hai okolo třidcíti a šesti mužů, a honili
je od brány až k Sabarim, a porazili je, když s vrchu utíkali. I
rozpustilo se srdce lidu, a bylo jako voda.
6. Tedy Jozue roztrhl roucho své, a padl tváří svou na zem před
truhlou Hospodinovou, a ležel až do večera, ano i starší Izraelští, a
sypali prach na hlavy své.
7. I řekl Jozue: Ach, Panovníče Hospodine, proč jsi kdy převedl lid
tento přes Jordán, abys nás vydal v ruku Amorejského, tak aby nás
zahubil? Ó kdybychom byli raději zůstali za Jordánem.
8. Ó Pane, což mám říci, když již lid Izraelský utíká před nepřátely
svými?
9. Nebo uslyšíce Kananejští a všickni obyvatelé země, obklíčí nás
vůkol, a vyhladí jméno naše z země. I což to učiníš jménu svému
velikému?
10. I řekl Hospodin k Jozue: Vstaň. Proč jsi padl na tvář svou?
11. Zhřešil Izrael, tak že smlouvu mou přestoupili, kterouž jsem jim
přikázal; nebo jsou i vzali z věcí proklatých, k tomu i ukradli, také
i sklamali, nad to i odložili mezi nádobí svá.
12. Protož nebudou moci synové Izraelští ostáti před nepřátely svými,
utíkati budou před nepřátely svými, nebo poškvrnili se věcí proklatou.
Nebuduť více s vámi, leč vyhladíte prokletí to z prostředku svého.
13. Vstaň, posvěť lidu a rci: Posvěťte se k zítřku; nebo takto praví
Hospodin Bůh Izraelský: Věc proklatá jest u prostřed tebe, Izraeli,
nebudeš moci ostáti před nepřátely svými, dokudž neodejmeš prokletí
toho z prostředku svého.
14. Protož přistupovati budete ráno po pokoleních svých, a pokolení,
kteréž ukáže Hospodin, přistupovati bude po rodech, takž rod, kterýž
ukáže Hospodin, přistupovati bude po domích, a dům, kterýž ukáže
Hospodin, přistupovati bude po osobách.
15. Kdož pak postižen bude vinný věcí proklatou, ohněm spálen bude, on
i všecko, což jeho jest, proto že přestoupil smlouvu Hospodinovu, a že
učinil nešlechetnost v Izraeli.
16. Vstav tedy Jozue ráno, kázal přistupovati Izraelovi po pokoleních
jejich. I postiženo jest pokolení Judovo.
17. Tedy když kázal přistupovati čeledem Juda, postižena jest čeled
Záre. Potom kázal přistupovati čeledi Záre po osobách, a postižen jest
Zabdi.
18. I kázal přistupovati domu jeho po osobách, i postižen jest Achan,
syn Charmi, syna Zabdi, syna Záre z pokolení Judova.
19. I řekl Jozue Achanovi: Synu můj, dej, prosím, chválu Hospodinu
Bohu Izraelskému, a vyznej se jemu, a oznam mi aspoň již, co jsi
učinil, netaj již toho přede mnou.
20. Tedy odpovídaje Achan k Jozue, řekl: Pravdať jest, já jsem zhřešil
proti Hospodinu Bohu Izraelskému, tak že to a toto jsem učinil.
21. Viděl jsem mezi loupeží plášť jeden Babylonský pěkný, a dvě stě
lotů stříbra, a prut zlatý jeden, padesáte lotů ztíží, čehož požádav,
vzal jsem to, a aj, jsou ty věci skryté v zemi prostřed stanu mého, a
stříbro pod tím.
22. Tedy poslal Jozue posly, kteříž běželi do stanu, a aj, bylo to
skryto v stanu jeho, a stříbro pod tím.
23. A vzavše to z stanu, přinesli k Jozue a ke všechněm synům
Izraelským, a položili ty věci před Hospodinem.
24. Vzav tedy Jozue a všecken Izrael s ním Achana, syna Záre, a
stříbro i plášť, i prut zlatý, i syny jeho, i dcery jeho, voly a osly,
dobytek i stan jeho i všecko, což měl, vyvedli je do údolí Achor.
25. Kdež řekl Jozue: Proč jsi zkormoutil nás? Zkormutiž tebe Hospodin
v tento den. I uházel jej všecken lid kamením, a spálili je ohněm,
ukamenovavše je kamením.
26. Potom nametali naň hromadu kamení velikou, kteráž trvá až do
tohoto dne; a tak odvrácen jest Hospodin od hněvu prchlivosti své.
Protož nazváno jest jméno místa toho údolí Achor, až do dnešního dne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.