Bible kralická: Jozue, 8. kapitola

1. I řekl Hospodin k Jozue: Neboj se, ani se strachuj; pojmi s sebou
všecken lid bojovný, a vstana, táhni k Hai. Aj, dal jsem v ruku tvou
krále Hai a lid jeho, město i zemi jeho.
2. A učiníš Hai a králi jeho, jako jsi učinil Jerichu a králi jeho,
loupež však a dobytky jeho rozbitujete mezi sebe. Zdělejž sobě zálohy
k městu po zadu.
3. Tedy vstal Jozue a všecken lid bojovný, aby táhli k Hai. I vybral
Jozue třidcet tisíců mužů velmi silných, a předeslal je v noci.
4. A přikázal jim, řka: Šetřtež vy, kteříž uděláte zálohy městu po
zadní straně města, abyste nebyli příliš daleko od něho, ale buďte
všickni pohotově.
5. Já pak i všecken lid, kterýž se mnou jest, přitáhneme k městu. A
když oni nám vyjdou vstříc, jako prvé, utíkati budeme před nimi.
6. Tedy honiti budou nás, až bychom poodvedli jich od města, (nebo
řeknou: Utíkají před námi, jako prvé), utíkajíce před nimi.
7. Vy mezi tím vyskočíte z záloh, a vyženete ostatní obyvatele města,
nebo dá je Hospodin Bůh váš v ruku vaši.
8. A když vezmete město, zapálíte je ohněm, podlé slova Hospodinova
učiníte; šetřtež toho, což jsem přikázal vám.
9. I poslal Jozue, a oni šli k zálohám, a zůstali mezi Bethel a Hai,
od západní strany Hai; Jozue pak zůstal té noci u prostřed lidu.
10. Potom vstav Jozue velmi ráno, sečtl lid, i bral se napřed, on a
starší Izraelští před lidem k Hai.
11. Všecken také lid bojovný, kterýž byl s ním, táhnouce, přiblížili
se, až přišli naproti městu, a položili se po straně půlnoční Hai;
údolí pak bylo mezi nimi a mezi Hai.
12. Vzal pak byl okolo pěti tisíc mužů, kteréž postavil v zálohách
mezi Bethel a Hai, od západní stany města.
13. I přiblížil se lid, totiž všecko vojsko, kteréž bylo od půlnoční
strany města, a kteříž byli v zálohách jeho od západní strany města; a
tak vtáhl Jozue noci té do prostřed údolí.
14. I stalo se, že když je uzřel král Hai, pospíšili, a ráno vstavše,
vyšli lidé města vstříc Izraelovi k boji, on i všecken lid jeho toho
času před rovinu; nevěděl pak, že zálohy udělány byly jemu po zadu
města.
15. I postoupil Jozue a všecken Izrael před nimi, a utíkali cestou
pouště.
16. I svolán jest všecken lid v městě, aby je honili. I honili Jozue,
a vzdálili se od města svého,
17. Tak že nezůstal žádný z obyvatelů Hai a Bethel, kdo by nevyšel,
aby honil Izraele; a nechali města otevřeného, a honili Izraele.
18. Řekl pak Hospodin k Jozue: Zdvihni korouhev, kterouž máš v rukou
svých, proti Hai, nebo v ruce tvé dám je. I zdvihl Jozue korouhev,
kterouž měl v ruce své, proti městu.
19. Tedy, kteříž byli v zálohách, rychle vyskočili z místa svého, a
běželi, když pozdvihl ruky své, a všedše do města, vzali je, a spěšně
zapálili město ohněm.
20. Muži pak města Hai ohlédše se nazpět, uzřeli, a aj, vstupoval dým
města k nebi, a neměli místa k utíkání sem ani tam; nebo lid, kterýž
utíkati počal k poušti, obrátil se na ty, kteříž je honili.
21. Jozue zajisté a všecken Izrael, když viděli, že z záloh vzali
město, a že se vznáší dým města, obrátili se, a bili muže Hai.
22. Onino také vyšli z města proti nim, a obklíčil Izrael nepřátely
své, jedni odsud, druzí od onud; a zmordovali je, tak že žádný živ
nezůstal ani neušel.
23. Ale krále Hai jali živého, a přivedli ho k Jozue.
24. Když pak pomordoval Izrael všecky obyvatele Hai v poli, totiž na
poušti, kamž je honili, a padli ti všickni od ostrosti meče, až i
zahlazeni jsou: navrátil se všecken Izrael do Hai, a zmordovali
ostatky jeho mečem.
25. A bylo všech, kteříž padli v ten den, od muže až do ženy, dvanácte
tisíců; všickni ti byli z Hai.
26. Ale Jozue nespustil ruky své, kterouž vyzdvihl korouhev, dokudž
nebyli zmordováni všickni obyvatelé Hai.
27. Toliko hovada a loupež města toho rozbitovali mezi sebou synové
Izraelští podlé slova Hospodinova, kteréž on přikázal Jozue.
28. Tedy vypálil Jozue Hai, a položil je v hromadu věčnou a pustinu,
až do tohoto dne.
29. Krále pak Hai oběsil na dřevě, a nechal ho tam až do večera. A
když zapadlo slunce, rozkázal Jozue, aby složili tělo jeho s dřeva, a
povrhli je u brány města, a nametali na ně hromadu kamení velikou,
kteráž trvá až do dnešního dne.
30. Tedy vzdělal Jozue oltář Hospodinu Bohu Izraelskému na hoře Hébal,
31. (Jakož přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, synům Izraelským,
jakož psáno jest v knize zákona Mojžíšova,) oltář z kamení celého, nad
nímž nebylo zdviženo železo, a obětovali na něm oběti zápalné
Hospodinu, obětovali i oběti pokojné.
32. Napsal také tam na kameních výpis zákona Mojžíšova, kterýž psal
před syny Izraelskými.
33. Všecken pak Izrael a starší jeho, i správcové i soudcové jeho
stáli po obou stranách truhly před kněžími Levítskými, kteříž nosili
truhlu smlouvy Hospodinovy, tak cizí jako doma zrozený, polovice jich
proti hoře Garizim, a polovice proti hoře Hébal, jakož byl prvé
přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, aby dobrořečil lidu Izraelskému
nejprvé.
34. A potom četl všecka slova zákona, požehnání i zlořečení, tak jakž
psáno jest v knize zákona.
35. Nebylo ani slova ze všeho, což přikázal Mojžíš, jehož by nečetl
Jozue přede vším shromážděním Izraelským, i ženami i dětmi i

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.