Bible kralická: Jozue, 9. kapitola

1. To když uslyšeli všickni králové, kteříž bydlili za Jordánem, na
horách i na rovinách, a na všem břehu moře velikého naproti Libánu:
Hetejský, Amorejský, Kananejský, Ferezejský, Hevejský a Jebuzejský,
2. Sebrali se spolu, aby bojovali proti Jozue a proti Izraeli
jednomyslně.
3. Ale obyvatelé Gabaon uslyšavše, co učinil Jozue Jerichu a Hai,
4. Učinili i oni chytře. Nebo odšedše, ukázali se, jako by zdaleka
poslové byli, a vzali pytle staré na osly své, a kožené láhvice vinné
vetché, zedrané a zzašívané,
5. Obuv také starou a splácenou na nohy své, též šaty otřelé na sebe;
a všecken chléb, kterýž sobě na cestu vzali, vyschlý byl a zdrobený.
6. I šli k Jozue do ležení v Galgala, a řekli jemu i mužům Izraelským:
Z země daleké jsme přišli, protož nyní učiňte s námi smlouvu.
7. Tedy odpověděli muži Izraelští k Hevejským: Snad u prostřed nás vy
bydlíte, i kterakž bychom s vámi učinili smlouvu?
8. Ale oni odpověděli Jozue: Služebníci tvoji jsme. Jimž řekl Jozue:
Kdo pak jste, a odkud jste přišli?
9. Odpověděli jemu: Z země velmi daleké přišli služebníci tvoji ve
jménu Hospodina Boha tvého; nebo jsme slyšeli pověst jeho a všecky
věci, kteréž činil v Egyptě.
10. A všecko, což učinil dvěma králům Amorejským, kteříž bydlili za
Jordánem, Seonovi, králi Ezebon, a Ogovi, králi Bázan, kterýž byl v
Astarot.
11. I řekli nám starší naši a všickni obyvatelé země naší těmito
slovy: Nabeřte sobě potravy na cestu, a jděte jim vstříc, a rcete jim:
Služebníci vaši jsme, protož nyní učiňte s námi smlouvu.
12. Totoť jest chléb náš; horký jsme na cestu vzali z domů svých v ten
den, když jsme vyšli, abychom k vám šli, a hle, nyní již vyschl a
zdrobil se.
13. A tyto kožené láhvice vinné nové byly, když jsme je naplnili, a
již hle, potrhané jsou; tolikéž tento oděv náš a obuv naše zvetšela,
pro přílišnou cesty dalekost.
14. I přijali to muži ti z pokrmů jejich, a úst Hospodinových
neotázali se.
15. A učinil s nimi Jozue pokoj, a všel s nimi v smlouvu, aby jich při
životu zanechal; také i knížata shromáždění přísahu jim učinili.
16. Po třech pak dnech, po té smlouvě s nimi učiněné, uslyšeli, že by
velmi blízko jich byli, a že by u prostřed nich bydlili.
17. Jdouce tedy synové Izraelští, přitáhli k městům jejich třetího
dne; města pak jejich byla Gabaon a Kafira a Berot a Kariatjeharim.
18. Ale nezbili jich synové Izraelští, proto že přísahu jim učinili
knížata shromáždění skrze Hospodina Boha Izraelského. A reptalo všecko
shromáždění proti knížatům.
19. Tedy řekla všecka knížata všemu shromáždění: My jsme jim přísahu
učinili skrze Hospodina Boha Izraelského, protož nyní nemůžeme se jich
dotknouti.
20. Toto jim učiníme: Zanecháme jich při životu, aby nebylo na nás
rozhněvání pro přísahu, kterouž jsme jim učinili.
21. Řekli jim knížata i to: Nechť jsou živi a drva sekají, a vodu nosí
všemu shromáždění. I přestali na tom, jakož jim mluvila knížata.
22. Povolal jich pak Jozue a mluvil k nim, řka: Proč jste nás
podvedli, řkouce: Velmi jsme dalecí od vás? A vy u prostřed nás
bydlíte.
23. Protož nyní zlořečení jste, a nepřestanou z vás služebníci, a
kteříž by dříví sekali a vodu nosili do domu Boha mého.
24. Kteříž odpovídajíce Jozue, řekli: Za věc jistou oznámeno bylo
služebníkům tvým, kterak přikázal Hospodin Bůh tvůj Mojžíšovi
služebníku svému, dáti vám zemi tuto, a vyhladiti všecky obyvatele
země této před tváří vaší; protož strachovali jsme se vás, bojíce se
za životy své před vámi, a učinili jsme to.
25. A hle, nyní v ruce tvé jsme; cožť se dobrého a spravedlivého vidí
učiniti s námi, to učiň.
26. I učinil jim tak, a vysvobodil je z rukou synů Izraelských, aby
jich nepobili.
27. A ustanovil je Jozue v ten den, aby dříví sekali a vodu nosili
všemu shromáždění, i k oltáři Hospodinovu, až do tohoto dne, na místě,
kteréž by vyvolil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.