Bible kralická: Kazatel, 4. kapitola

1. Opět obrátiv se, i viděl jsem všeliká ssoužení, kteráž se dějí pod
sluncem, a aj, slzy křivdu trpících, ješto nemají potěšitele, ani moci
k vyjítí z ruky těch, kteříž je ssužují, a nemají potěšitele.
2. Protož já chválil jsem mrtvé, kteříž již zemřeli, více nežli živé,
kteříž jsou živi až po dnes.
3. Nýbrž nad oba tyto šťastnější jest ten, kterýž ještě nebyl, a
neviděl skutku zlého, dějícího se pod sluncem.
4. Nebo spatřil jsem všelikou práci a každé dobré dílo, že jest k
závisti jedněch druhým. I to také jest marnost a trápení ducha.
5. Blázen skládá ruce své, a jí maso své, říkaje:
6. Lepší jest plná hrst s odpočinutím, nežli přehršlí plné s prací a
trápením ducha.
7. Opět obrátiv se, viděl jsem jinou marnost pod sluncem:
8. Jest samotný někdo, nemaje žádného, ani syna, ani bratra, a však
není konce všeliké práci jeho, ani oči jeho nemohou se nasytiti
bohatství. Nepomyslí: Komu já pracuji, tak že i životu svému ujímám
pohodlí? I to také jest marnost a bídné zaneprázdnění.
9. Lépeť jest dvěma než jednomu; mají zajisté dobrý užitek z práce
své.
10. Nebo padne-li který z nich, druhý pozdvihne tovaryše svého. Běda
tedy samotnému, když by padl; nebo nemá druhého, aby ho pozdvihl.
11. Také budou-li dva spolu ležeti, zahřejí se, ale jeden jak se
zahřeje?
12. Ovšem, jestliže by se kdo jednoho zmocniti chtěl, dva postaví se
proti němu; ano trojnásobní provázek nesnadně se přetrhne.
13. Lepší jest dítě chudé a moudré, než král starý a blázen, kterýž
neumí již ani napomenutí přijímati,
14. Ačkoli z žaláře vychází, aby kraloval, nýbrž i v království svém
může na chudobu přijíti.
15. Viděl jsem všecky živé, kteříž chodí pod sluncem, ani se přídrželi
pacholete, potomka onoho, kterýž měl kralovati místo něho.
16. Nebývalo konce té vrtkosti všeho lidu, jakž toho, kterýž byl před
nimi, takž ani potomci nebudou se těšiti z něho. Protož i to jest
marnost a trápení ducha.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kazatel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.