Bible kralická: Kazatel, 9. kapitola

1. Všecko to zajisté rozvažoval jsem v srdci svém, abych vysvětlil
všecko to, že spravedliví a moudří, i skutkové jejich jsou v rukou
Božích. Jakož milosti, tak ani nenávisti nezná člověk ze všech věcí,
kteréž jsou před oblíčejem jeho.
2. Všecko se děje jednostejně při všech; jedna a táž případnost jest
spravedlivého jako bezbožného, dobrého a čistého jako nečistého,
obětujícího jako toho, kterýž neobětuje, tak dobrého jako hříšníka,
přisahajícího jako toho, kterýž se přísahy bojí.
3. A toť jest přebídná věc mezi vším tím, což se děje pod sluncem, že
případnost jednostejná jest všechněch, ovšem pak že srdce synů
lidských plné jest zlého, a že bláznovství přídrží se srdce jejich,
pokudž živi jsou, potom pak umírají,
4. Ačkoli ten, kterýž tovaryší se všechněmi živými, má naději, an psu
živému lépe jest nežli lvu mrtvému.
5. Nebo živí vědí, že umříti mají, mrtví pak nevědí nic, aniž více
mají odplaty, proto že v zapomenutí přišla památka jejich.
6. Anobrž i milování jejich, i nenávist jejich, i závist jejich
zahynula, a již více nemají dílu na věky v žádné věci, kteráž se děje
pod sluncem.
7. Nuže tedy jez s radostí chléb svůj, a pí s veselou myslí víno své,
nebo již oblibuje Bůh skutky tvé.
8. Každého času ať jest roucho tvé bílé, a oleje na hlavě tvé nechť
není nedostatku.
9. Živ buď s manželkou, kterouž jsi zamiloval, po všecky dny života
marnosti své, kterýžť dán pod sluncem po všecky dny marnosti tvé; nebo
to jest podíl tvůj v životě tomto a při práci tvé, kterouž vedeš pod
sluncem.
10. Všecko, což by před se vzala ruka tvá k činění, podlé možnosti své
konej; nebo není práce ani důmyslu ani umění ani moudrosti v hrobě, do
něhož se béřeš.
11. A obrátiv se, spatřil jsem pod sluncem, že ne záleží běh na
rychlých, ani boj na udatných, nýbrž ani živnost na moudrých, ani
bohatství na opatrných, ani přízeň na umělých, ale podlé času a
příhody přihází se všechněm.
12. Nebo tak nezná člověk času svého jako ryby, kteréž loveny bývají
sítí škodlivou, a jako ptáci polapeni bývají osídlem; tak zlapáni
bývají synové lidští v čas zlý, když na ně připadá v náhle.
13. Také i tuto moudrost viděl jsem pod sluncem, kteráž za velikou
byla u mne:
14. Bylo město malé, a v něm lidí málo, k němuž přitáhl král mocný, a
obehnav je, zdělal proti němu náspy veliké.
15. I nalezen jest v něm muž chudý moudrý, kterýž vysvobodil to město
moudrostí svou, ačkoli žádný nevzpomenul na muže toho chudého.
16. Protož řekl jsem já: Lepší jest moudrost než síla, ačkoli moudrost
chudého toho byla v pohrdání, a slov jeho neposlouchali.
17. Slov moudrých pokojně poslouchati sluší, raději než křiku
panujícího mezi blázny.
18. Lepší jest moudrost než nástrojové váleční, ale nemoudrý jeden
kazí mnoho dobrého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kazatel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.