Bible kralická: Leviticus, 1. kapitola

1. Povolal pak Hospodin Mojžíše, a mluvil k němu z stánku úmluvy, řka:
2. Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když by kdo z vás obětoval obět
Hospodinu, z hovad, totiž z volů aneb z drobného dobytka obětovati
budete obět svou.
3. Jestliže zápalná obět jeho byla by z skotů, samce bez vady
obětovati bude. U dveří stánku úmluvy obětovati jej bude dobrovolně,
před oblíčejem Hospodinovým.
4. A vloží ruku svou na hlavu oběti zápalné, i bude příjemná jemu k
očištění jeho.
5. Tedy zabije volka toho před tváří Hospodinovou, a obětovati budou
kněží, synové Aronovi, krev, a pokropí tou krví oltáře svrchu vůkol,
kterýž jest u dveří stánku úmluvy.
6. I stáhne kůži s oběti zápalné, a rozseká ji na díly své.
7. A dají synové Arona kněze oheň na oltář, a narovnají dříví na tom
ohni.
8. Potom zpořádají kněží, synové Aronovi, díly ty, hlavu i tuk, na
dříví vložené na oheň, kterýž jest na oltáři.
9. A droby jeho i nohy jeho vymyjete vodou. I páliti bude kněz všecko
to na oltáři; zápal jest v obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.
10. Jestliže pak z drobného dobytka bude obět jeho, z ovcí aneb z koz
k oběti zápalné, samce bez poškvrny obětovati bude.
11. A zabije ho při straně oltáře půlnoční před tváří Hospodinovou, a
pokropí kněží, synové Aronovi, krví oltáře vůkol.
12. I rozseká ho na díly jeho s hlavou jeho i tukem jeho, a zpořádá je
kněz na dříví vložené na oheň, kterýž jest na oltáři.
13. A střeva jeho i nohy jeho vymyje vodou. Tedy obětovati bude kněz
všecko to, a páliti bude to na oltáři; zápal jest v obět ohnivou, vůně
spokojující Hospodina.
14. Jestliže pak z ptactva obět zápalnou obětovati bude Hospodinu,
tedy ať obětuje z hrdliček aneb z holoubat obět svou.
15. I vloží je kněz na oltář a nehtem natrhne hlavy jeho, a zapálí na
oltáři, vytlače krev jeho na stranu oltáře.
16. Odejme také vole jeho s nečistotami jeho, a povrže je blízko
oltáře k straně východní na místo, kdež jest popel.
17. A natrhne ho za křídla jeho, kterýchž však neodtrhne. I páliti
bude je kněz na oltáři na dříví, kteréž jest na ohni; zápalť jest v
obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.