Bible kralická: Leviticus, 10. kapitola

1. Synové pak Aronovi Nádab a Abiu, vzavše jeden každý kadidlnici
svou, dali do nich oheň a položili na něj kadidlo, a obětovali před
Hospodinem oheň cizí, čehož jim byl nepřikázal.
2. Protož sstoupiv oheň od Hospodina, spálil je; a zemřeli tu před
Hospodinem.
3. I řekl Mojžíš Aronovi: Toť jest, což mluvil Hospodin, řka: V těch,
kteříž přistupují ke mně, posvěcen budu, a před oblíčejem všeho lidu
oslaven budu. I mlčel Aron.
4. Tedy povolal Mojžíš Mizaele a Elizafana, synů Uziele, strýce
Aronova, a řekl jim: Poďte a vyneste bratří své od svatyně ven za
stany.
5. I přišli a vynesli je v sukních jejich ven za stany, jakž byl
rozkázal Mojžíš.
6. Mluvil pak Mojžíš Aronovi, Eleazarovi a Itamarovi, synům jeho: Hlav
svých neodkrývejte a roucha svého neroztrhujte, abyste nezemřeli, a
aby se Bůh na všecko množství nerozhněval; ale bratří vaši, všecka
rodina Izraelská, budou plakati nad tím spálením, kteréž uvedl
Hospodin.
7. Vy pak ze dveří stánku úmluvy nevycházejte, abyste nezemřeli; nebo
olej pomazání Hospodinova jest na vás. I učinili vedlé rozkázaní
Mojžíšova.
8. Mluvil také Hospodin Aronovi, řka:
9. Vína a nápoje opojného nebudeš píti, ty ani synové tvoji s tebou,
kdyžkoli budete míti vcházeti do stánku úmluvy, abyste nezemřeli,
(ustanovení věčné to bude po rodech vašich);
10. Také abyste rozeznati mohli mezi svatým a neposvěceným, a mezi
čistým a nečistým;
11. Též abyste učili syny Izraelské všechněm ustanovením, kteráž
mluvil Hospodin k nim skrze Mojžíše.
12. Mluvil pak Mojžíš Aronovi, Eleazarovi a Itamarovi, synům jeho,
kteříž živi zůstali: Vezměte obět suchou, kteráž zůstala z ohnivých
obětí Hospodinových, a jezte ji s přesnicemi u oltáře; nebo svatá
svatých jest.
13. Protož jísti budete ji na místě svatém, nebo to jest právo tvé a
právo synů tvých z ohnivých obětí Hospodinových; tak zajisté jest mi
přikázáno.
14. Hrudí pak sem i tam obracení, a plece vznášení jísti budete na
místě čistém, ty i synové tvoji, i dcery tvé s tebou; nebo to právem
tobě a synům tvým dáno jest z pokojných obětí synů Izraelských.
15. Plece vzhůru vznášení a hrudí sem i tam obracení s obětmi ohnivými
tuků, kteréž přinesou, aby sem i tam obracíno bylo, tak jako oběť
obracení před Hospodinem, bude tobě i synům tvým s tebou právem
věčným, jakož přikázal Hospodin.
16. Mojžíš pak hledal pilně kozla k oběti za hřích, a hle, již spálen
byl. Tedy rozhněval se na Eleazara a Itamara, syny Aronovy pozůstalé,
a řekl:
17. Pročež jste nejedli oběti za hřích na místě svatém? Nebo svatá
svatých byla, poněvadž ji dal vám, abyste nesli nepravost všeho
množství k očištění jejich před Hospodinem.
18. A hle, ani krev její není vnesena do vnitřku svatyně. Jísti jste
měli ji v svatyni, jakož jsem byl přikázal.

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.