Bible kralická: Leviticus, 14. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Tento bude řád při malomocném v den očišťování jeho: K knězi
přiveden bude.
3. I vyjde kněz ven z stanů a pohledí na něj, a uzří-li, že uzdravena
jest rána malomocenství malomocného:
4. Rozkáže kněz tomu, kterýž se očišťuje, vzíti dva vrabce živé a
čisté, a dřevo cedrové, a červec dvakrát barvený, a yzop.
5. I rozkáže kněz zabiti vrabce jednoho, a vycediti krev z něho do
nádoby hliněné nad vodou živou.
6. A vezme vrabce živého a dřevo cedrové, též červec dvakrát barvený,
a yzop, a omočí to všecko i s vrabcem živým ve krvi vrabce zabitého
nad vodou živou.
7. Tedy pokropí toho, kterýž se očišťuje od malomocenství, sedmkrát, a
za čistého jej vyhlásí, i pustí vrabce živého na pole.
8. Ten pak, kterýž se očišťuje, zpéře roucho své a oholí všecky vlasy
své, umyje se vodou, a čistý bude. Potom vejde do táboru, a bydliti
bude vně, nevcházeje do stanu svého za sedm dní.
9. Dne pak sedmého sholí všecky vlasy své, hlavu i bradu svou, i obočí
své, a tak všecky vlasy své sholí; zpéře také roucha svá a tělo své
umyje vodou, a tak očistí se.
10. Dne pak osmého vezme dva beránky bez poškvrny, a ovci jednu roční
bez poškvrny, a tři desetiny efi mouky bělné k oběti suché, olejem
zadělané, a oleje jednu mírku.
11. Kněz pak, kterýž očišťuje, postaví toho člověka očišťujícího se s
těmi věcmi před Hospodinem u dveří stánku úmluvy.
12. I vezme kněz beránka jednoho, kteréhožto obětovati bude v obět za
hřích, a mírku oleje, a obraceti bude tím sem i tam v obět obracení
před Hospodinem.
13. A zabije beránka toho na místě, kdež se zabijí obět za hřích a
obět zápalná, totiž na místě svatém; nebo jakož obět za hřích, tak
obět za vinu knězi přináleží, svatá svatých jest.
14. I vezme kněz krve z oběti za hřích, a pomaže jí kraje ucha pravého
člověka toho, kterýž se očišťuje, a palce ruky jeho pravé, a palce
nohy jeho pravé.
15. Vezme také kněz z té mírky oleje, a naleje na ruku svou levou.
16. A omoče prst svůj pravý v tom oleji, kterýž má na ruce své levé,
pokropí z něho prstem svým sedmkrát před Hospodinem.
17. Z ostatku pak oleje toho, kterýž má na ruce své, pomaže kněz kraje
ucha pravého člověka toho, kterýž se očišťuje, a palce pravé ruky
jeho, a palce pravé nohy jeho, na krev oběti za vinu.
18. Což pak zůstane oleje, kterýž jest v ruce kněze, pomaže tím hlavy
toho, kterýž se očišťuje; a tak očistí jej kněz před Hospodinem.
19. Učiní také kněz obět za hřích, a očistí očišťujícího se od
nečistoty jeho. A potom zabije obět zápalnou.
20. I bude obětovati kněz tu obět zápalnou, i obět suchou na oltáři; a
tak očistí jej, i bude čistý.
21. Jestliže pak bude chudý, tak že by s to býti nemohl, tedy vezme
jednoho beránka v obět za provinění, k obracení jí sem i tam pro
očištění své, a desátý díl mouky bělné olejem zadělané k oběti suché,
a mírku oleje,
22. Též dvě hrdličky aneb dvé holoubátek, kteréž by mohl míti, a bude
jedno v obět za hřích, a druhé v obět zápalnou.
23. I přinese je v osmý den očišťování svého knězi, ke dveřům stánku
úmluvy před Hospodina.
24. Tedy kněz vezma beránka oběti za vinu a mírku oleje, obraceti je
bude sem i tam v obět obracení před Hospodinem.
25. I zabije beránka oběti za provinění, a vezma krve z oběti za
provinění, pomaže jí kraje ucha pravého člověka toho, kterýž se
očišťuje, a palce ruky jeho pravé, a palce nohy jeho pravé.
26. Oleje také naleje kněz na ruku svou levou.
27. A omoče prst svůj pravý v oleji, kterýž bude na ruce jeho levé,
pokropí jím sedmkrát před Hospodinem.
28. Pomaže také kněz olejem, kterýž má na ruce své, kraje ucha pravého
toho, kdož se čistí, a palce pravé ruky jeho, a palce pravé nohy jeho,
na místě krve z oběti za vinu.
29. Což pak zůstává oleje, kterýž jest v ruce kněze, pomaže jím hlavy
toho, kterýž se očišťuje; a tak očistí jej před Hospodinem.
30. Tolikéž učiní i s hrdličkou jednou aneb s holoubátkem z těch,
kteréž zjednati mohl.
31. Z těch, kterýchž dostati mohl, obětovati bude jedno za hřích a
druhé v obět zápalnou s obětí suchou; a tak očistí kněz očišťujícího
se před Hospodinem.
32. Ten jest zákon toho, na komž by se ukázala rána malomocenství, a
kterýž by nemohl býti s ty věci k očištění svému přináležité.
33. I mluvil Hospodin Mojžíšovi a Aronovi, řka:
34. Když vejdete do země Kananejské, kterouž já vám za dědictví dávám,
a dopustil bych ránu malomocenství na některý dům země, kterouž
vládnouti budete,
35. Tedy přijde hospodář domu a oznámí knězi řka: Zdá mi se, jako by
byla rána malomocenství na domě.
36. I rozkáže kněz vyprázdniti dům, dříve než by všel do něho hleděti
na tu ránu, aby nebylo poškvrněno něco z těch věcí, kteréž v domě
jsou. Potom pak vejde, aby pohleděl na ten dům.
37. Tedy vida ránu tu, uzří-li, že rána jest na stěnách domu, totiž
důlkové názelení aneb náčervení, a na pohledění jsou nižší než stěna
jinde:
38. Vyjde kněz z domu toho ke dveřím jeho, a dá zavříti dům ten za
sedm dní.
39. A v den sedmý navrátí se kněz, a uzří-li, ano se rozmohla rána na
stěnách domu toho:
40. Rozkáže vyníti kamení, na němž by rána taková byla, a vyvrci je
ven za město na místo nečisté.
41. Dům pak rozkáže vystrouhati vnitř všudy vůkol; a vysypou prach
ten, kterýž sstrouhali, vně za městem na místo nečisté.
42. A vezmouce jiné kamení, vyplní jím místo onoho kamení; tolikéž
hliny jiné vezmouce, vymaží dům.
43. Pakliť by se navrátila rána, a vzrostla by v tom domě po vyvržení
kamení a vystrouhání domu, i po vymazání jeho,
44. Tedy vejda kněz, uzří-li, an se rozmohla rána v domě,
malomocenství rozjídající se jest v tom domě, nečistý jest.
45. I rozboří ten dům a kamení jeho, i dříví jeho, a všecko mazání
domu toho, a vynosí ven za město na místo nečisté.
46. Jestliže by pak kdo všel do domu toho v ten čas, když zavřín byl,
nečistý bude až do večera.
47. A jestliže by kdo spal v tom domě, zpéře roucha svá; tolikéž
jestliže by kdo jedl v tom domě, zpéře roucha svá.
48. Jestliže by pak kněz vejda tam, uzřel, že se nerozmohla rána v
domě po obnovení jeho, tedy za čistý vyhlásí dům ten; nebo uzdravena
jest rána jeho.
49. A vezma k očištění domu toho dva vrabce a dřevo cedrové, a červec
dvakrát barvený a yzop,
50. I zabije vrabce jednoho, a vycedí krev do nádoby hliněné nad vodou
živou.
51. A vezme dřevo cedrové a yzop, a červec dvakrát barvený, a vrabce
živého, omočí to všecko ve krvi vrabce zabitého a u vodě živé, a
pokropí domu toho sedmkrát.
52. A tak když očistí dům ten krví vrabce a vodou živou a ptákem
živým, dřevem cedrovým, yzopem a červcem dvakrát barveným:
53. Vypustí ven vrabce živého z města na pole, a očistí dům ten, i
budeť čistý.
54. Ten jest zákon o všeliké ráně malomocenství a poškvrny černé,
55. A malomocenství roucha i domu,
56. I otekliny, prašiviny a poškvrny pobělavé,
57. K ukázání, kdy jest kdo čistý, aneb kdy jest kdo nečistý. Tenť
jest zákon malomocenství.

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.