Bible kralická: Leviticus, 15. kapitola

1. Mluvil pak Hospodin Mojžíšovi a Aronovi, řka:
2. Mluvte synům Izraelským a rcete jim: Když by který muž trpěl tok
semene z těla svého, nečistý bude.
3. Tato pak bude nečistota jeho v toku jeho: Jestliže vypěňuje tělo
jeho tok svůj, aneb že by se zastavil tok v těle jeho, nečistota jeho
jest.
4. Každé lůže, na němž by ležel, kdož má tok semene, nečisté bude; a
všecko, na čemž by seděl, nečisté bude.
5. A kdož by se dotekl lůže jeho, zpéře roucha svá, a umyje se vodou,
a bude nečistý až do večera.
6. A kdo by sedl na to, na čemž seděl ten, kdož má tok semene, zpéře
roucha svá, a umyje se vodou, i bude nečistý až do večera.
7. Jestliže by se kdo dotekl těla trpícího tok semene, zpéře roucha
svá, a umyje se vodou, i bude nečistý až do večera.
8. A jestliže by ten, kdož trpí tok semene, plinul na čistého, zpéře
roucha svá, a umyje se vodou, i bude nečistý až do večera.
9. Každé sedlo, na němž by seděl ten, kdož má tok semene, nečisté
bude.
10. A kdož by koli dotekl se něčeho, což bylo pod ním, nečistý bude až
do večera; a kdož by co z toho nesl, zpéře roucha svá, a umyje se
vodou, a bude nečistý až do večera.
11. Kohož by se pak dotekl ten, kdož má tok semene, a neumyl rukou
svých vodou, zpéře roucha svá, a umyje se vodou, i bude nečistý až do
večera.
12. Nádoba hliněná, kteréž by se dotekl ten, kdo má tok semene, bude
rozbita, a každá nádoba dřevěná vodou vymyta bude.
13. Když by pak očištěn byl ten, kdož tok semene trpěl, od toku svého,
sečte sedm dní po svém očištění, a zpéře roucha svá, a vodou živou
zmyje tělo své, i bude čist.
14. Potom dne osmého vezme sobě dvě hrdličky aneb dvé holoubátek, a
přijda před Hospodina ke dveřím stánku úmluvy, dá je knězi.
15. Kterýž obětovati je bude, jedno za hřích a druhé v obět zápalnou;
a očistí jej kněz před Hospodinem od toku jeho.
16. Muž, z něhož by vyšlo símě scházení, zmyje vodou všecko tělo své,
a bude nečistý až do večera.
17. Každé roucho i každá kůže, na níž by bylo símě scházení, zeprána
bude vodou, a nečistá bude až do večera.
18. Žena také, s kterouž by obýval muž scházením semene, oba zmyjí se
vodou, a nečistí budou až do večera.
19. Žena pak, když by trpěla nemoc svou, a tok krve byl by z těla
jejího, za sedm dní oddělena bude; každý, kdož by se jí dotekl,
nečistý bude až do večera.
20. Na čemž by koli ležela v čas oddělení svého, nečistéť bude;
tolikéž, na čem by koli seděla, nečisté bude.
21. Také kdož by se dotekl lůže jejího, zpéře roucho své, a umyje se
vodou, i bude nečistý až do večera.
22. Kdož by se koli dotekl toho, na čemž seděla, zpéře roucha svá, a
umyje se vodou, i bude nečistý až do večera.
23. Což by koli bylo na lůži tom, neb na jaké by koli věci seděla, a
dotekl by se toho někdo, nečistý bude až do večera.
24. Jestliže by kdo spal s ní, a byla by nečistota její na něm,
nečistý bude za sedm dní; i každé lůže, na němž by spal, nečisté bude.
25. Žena pak trpěla-li by krvotok po mnohé dny, kromě času nemoci své,
totiž krvotok by trpěla přes čas přirozené nemoci: po všecky dny toku
nečistoty své, jako i v čas nemoci své přirozené, nečistá bude.
26. Každé lůže, na němž by spala po všecky dny toku svého, bude jí
jako lůže v přirozené nemoci její; a každá věc, na kteréž by seděla,
nečistá bude, podlé nečistoty přirozené nemoci její.
27. Kdož by koli dotekl se těch věcí, nečistý bude. Protož zpéře
roucho své, a umyje se vodou, i bude nečistý až do večera.
28. Když pak očištěna bude od toku svého, sečte sobě sedm dní, a potom
očišťovati se bude.
29. A v den osmý vezme sobě dvě hrdličky aneb dvé holoubátek, a
přinese je knězi ke dveřím stánku úmluvy.
30. Z nichž jedno obětovati bude kněz v obět za hřích, a druhé v obět
zápalnou, a očistí ji kněz před Hospodinem od toku nečistoty její.
31. I budete oddělovati syny Izraelské od nečistot jejich, aby
nezemřeli pro nečistoty své, když by poškvrnili příbytku mého, kterýž
jest u prostřed nich.
32. Toť jest právo trpícího tok semene, i toho, z něhož vychází símě
scházení, jímž poškvrněn bývá,
33. Též nemocné ženy v oddělení jejím, i všelikého trpícího tok svůj,

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.