Bible kralická: Leviticus, 22. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv Aronovi a synům jeho, ať se zdržují od věcí těch, kteréž jsou
posvěceny od synů Izraelských, a ať nepoškvrňují jména svatého mého v
tom, což mi oni posvěcují: Já jsem Hospodin.
3. Rci jim: Kdo by koli ze všeho semene vašeho v pronárodech vašich
přistoupil ku posvěceným věcem, kterýchž by posvětili synové Izraelští
Hospodinu, když nečistota jeho na něm jest, vyhlazena bude duše ta od
tváři mé: Já jsem Hospodin.
4. Kdo by koli z semene Aronova byl malomocný, aneb tok semene trpící,
nebude jísti z věcí posvěcených, dokavadž by se neočistil. A kdož by
se koli dotekl nečistoty těla mrtvého, aneb toho, z něhož by vyšlo
símě scházení,
5. Aneb kdo by se dotkl kterého zeměplazu, jímž by se poškvrnil, aneb
člověka, pro něhož by byl nečistý vedlé všelijaké nečistoty jeho:
6. Člověk, kterýž by se čehokoli toho dotekl, nečistý bude až do
večera, a nebude jísti z věcí posvěcených, leč by umyl tělo své vodou.
7. A po západu slunce čistý bude, a potom bude moci jísti z věcí
posvěcených, nebo pokrm jeho jest.
8. Mrchy a udáveného jísti nebude, aby se tím nepoškvrnil: Já jsem,
Hospodin.
9. Protož ostříhati budou přisluhování mých, aby hříchů na se
neuvedli, a nezemřeli v něm, proto že je zprznili: Jáť jsem Hospodin
posvětitel jejich.
10. Žádný cizí nebude jísti z věcí posvěcených, ani podruh kněžský,
ani nájemník nebude jísti věcí posvěcených.
11. Koupil-li by kněz člověka za své peníze, ten jísti bude z věcí
těch, též v domě jeho zplozený; ti budou jísti z pokrmu jeho.
12. Ale dcera knězova, kteráž by se vdala za muže z jiného pokolení,
ta z obětí vzhůru pozdvižených, totiž věcí svatých, nebude jísti.
13. Kdyby pak dcera knězova ovdověla, aneb zahnána byla od muže,
nemající plodu, a navrátila by se do domu otce svého: tak jako v
dětinství svém chléb otce svého jísti bude, cizí pak žádný nebude
jísti z něho.
14. Jedl-li by pak kdo z nedopatření věci posvěcené, pátý díl nad to
přidá knězi, a nahradí jemu tu věc posvěcenou,
15. Aby nepoškvrňovali věcí svatých, kteréž by synové Izraelští
obětovali Hospodinu,
16. A neuvozovali na ně pokuty za provinění, že jedli věci posvěcené
jejich; nebo já jsem Hospodin, kterýž jich posvěcuji.
17. Dále mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka:
18. Mluv k Aronovi a k synům jeho i ke všechněm synům Izraelským, a
rci jim: Kdož by koli z domu Izraelského aneb z pohostinných, kteříž
jsou v Izraeli, obětovali obět svou vedlé všech slibů svých, vedlé
všech darů dobrovolných svých, kteréž by obětovali Hospodinu v obět
zápalnou:
19. Z dobré vůle své obětovati budete samce bez poškvrny, z skotů, z
ovcí a z koz.
20. Což by koli mělo na sobě vadu, nebudete toho obětovati; nebo
nebude příjemné od vás.
21. Pakli by kdo obětoval obět pokojnou Hospodinu, vykonávaje slib
svůj, aneb dobrovolný dar, buď z skotů, aneb z bravů; ať jest bez
vady, aby bylo příjemné; nebudeť žádné poškvrny na něm.
22. Slepého aneb polámaného, osekaného aneb uhřivého, prašivého aneb s
lišeji, takového neobětujte Hospodinu a nedávejte jich k ohnivé oběti
na oltář Hospodinův.
23. Vola neb dobytče s nedorostlými neb přerostlými oudy, v dobrovolný
zajisté dar obětovati je budeš, ale za slib nebude příjemný.
24. Ztlačeného aneb ztlučeného, odtrženého, vykleštěného nebudete
obětovati Hospodinu; neučiníte toho v zemi vaší.
25. A z ruky cizozemce nebudete obětovati chleba Bohu svému ze všech
těch věcí, nebo porušení jejich jest na nich; vadu mají, nebudou
příjemné od vás.
26. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
27. Vůl neb beran, aneb koza, když se urodí, za sedm dní při matce své
zanecháno bude, osmého pak dne i potom bude přijemné k oběti ohnivé
Hospodinu.
28. Krávy pak a dobytčete s mladým jeho nezabijete jednoho dne.
29. A když byste obětovali obět chvály Hospodinu, dobrovolně ji
obětovati budete.
30. V tentýž den snědena bude a nepozůstavíte z ní ničeho až do jitra:
Já jsem Hospodin.
31. Protož ostříhejte přikázaní mých a čiňte je: Já jsem Hospodin.
32. A nepoškvrňujte jména svatého mého, i buduť posvěcen u prostřed
synů Izraelských: Já jsem Hospodin posvětitel váš,
33. Kterýž jsem vás vyvedl z země Egyptské, abych vám byl za Boha: Já
jsem Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.