Bible kralická: Leviticus, 8. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Vezmi Arona a syny jeho s ním, i roucha jejich a olej pomazání, též
volka k oběti za hřích, a dva skopce, a koš s přesnými chleby,
3. A shromažď všecko množství ke dveřím stánku úmluvy.
4. I učinil Mojžíš, jakž přikázal jemu Hospodin, a shromáždilo se
všecko množství ke dveřím stánku úmluvy.
5. Tedy řekl Mojžíš tomu množství: Totoť jest to slovo, kteréž
přikázal vykonati Hospodin.
6. A rozkázav přistoupiti Mojžíš Aronovi a synům jeho, umyl je vodou.
7. A oblékl jej v sukni a přepásal ho pasem, a oděv ho pláštěm, dal
náramenník svrchu na něj, a připásal jej pasem náramenníka a otáhl ho
jím.
8. A vložil na něj náprsník, do něhožto dal urim a thumim.
9. Potom vstavil čepici na hlavu jeho; a dal na čepici jeho po předu
plech zlatý, korunu svatou, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
10. Vzal také Mojžíš olej pomazání a pomazal příbytku i všech věcí,
kteréž byly v něm, a posvětil jich.
11. A pokropil jím oltáře sedmkrát, a pomazal oltáře i všeho nádobí
jeho, též umyvadla i s podstavkem jeho, aby to všecko posvěceno bylo.
12. Vlil také oleje pomazání na hlavu Aronovu, a pomazal ho ku
posvěcení jeho.
13. Rozkázal také Mojžíš přistoupiti synům Aronovým, a zobláčel je v
sukně, a opásal je pasem, a vstavil na ně klobouky, jakož byl přikázal
Hospodin jemu.
14. A přivedl volka k oběti za hřích, i položil Aron a synové jeho
ruce své na hlavu volka oběti za hřích.
15. I zabil jej a vzal krev jeho, a pomazal rohů oltáře vůkol prstem
svým, a tak očistil oltář. Ostatek pak krve vylil k spodku oltáře a
posvětil ho k očišťování na něm.
16. Vzal také všeckem tuk, kterýž byl na střevách, a branici s jater a
obě ledvinky i tuk jejich, a pálil to Mojžíš na oltáři.
17. Volka pak toho i kůži jeho, i maso jeho, i lejna jeho spálil ohněm
vně za stany, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
18. Potom přivedl skopce oběti zápalné, a položil Aron i synové jeho
ruce své na hlavu toho skopce.
19. I zabil jej, a pokropil Mojžíš krví oltáře po vrchu vůkol.
20. Skopce také rozsekal na kusy jeho, a pálil Mojžíš hlavu, kusy i
tuk.
21. Střeva pak a nohy vymyl vodou, a tak spálil Mojžíš všeho skopce na
oltáři. I byl zápal u vůni líbeznou, obět ohnivá Hospodinu, jakož
přikázal Hospodin Mojžíšovi.
22. Rozkázal také přivésti skopce druhého, skopce posvěcení, a položil
Aron i synové jeho ruce své na hlavu skopce.
23. I zabil jej, a vzav Mojžíš krve jeho, pomazal jí konce pravého
ucha Aronova a palce ruky jeho pravé, i palce nohy jeho pravé.
24. Tolikéž synům Aronovým rozkázav přistoupiti, pomazal kraje ucha
jejich pravého a palce ruky jejich pravé, též palce nohy jejich pravé,
a vykropil krev na oltář svrchu vůkol.
25. Potom vzal tuk a ocas i všecken tuk přikrývající droby a branici s
jater, též obě dvě ledvinky i tuk jejich i plece pravé.
26. Také z koše přesných chlebů, kteříž byli před Hospodinem, vzal
jeden koláč přesný a jeden pecník chleba s olejem a jeden oplatek, a
položil to s tukem a s plecem pravým.
27. A dal to všecko v ruce Aronovy a v ruce synů jeho, rozkázav
obraceti sem i tam v obět obracení před Hospodinem.
28. Potom vzav z rukou jejich, pálil to na oltáři v zápal. Posvěcení
toto jest u vůni rozkošnou, obět ohnivá Hospodinu.
29. Vzal také Mojžíš hrudí a obracel je sem i tam v obět obracení před
Hospodinem; a z skopce posvěcení dostal se Mojžíšovi díl, jakož mu byl
přikázal Hospodin.
30. Vzal také Mojžíš oleje pomazání a krve, kteráž byla na oltáři, a
pokropil Arona i roucha jeho, též synů Aronových a roucha jejich s
ním. A tak posvětil Arona i roucha jeho, též synů jeho i roucha jejich
s ním.
31. I řekl Mojžíš Aronovi a synům jeho: Vařte to maso u dveří stánku
úmluvy, a jezte je tu, i chléb, kterýž jest v koši posvěcení, jakož
jsem přikázal, řka: Aron a synové jeho jísti budou je.
32. Což by pak zůstalo masa i chleba toho, ohněm to spálíte.
33. A ze dveří stánku úmluvy za sedm dní nevycházejte až do dne, v
kterémž by se vyplnili dnové svěcení vašeho; nebo za sedm dní
posvěcovány budou ruce vaše.
34. Jakož se stalo dnešní den, tak přikázal Hospodin činiti k očištění
vašemu.
35. Protož u dveří stánku úmluvy zůstanete ve dne i v noci za sedm
dní, a ostříhati budete nařízení Hospodinova, abyste nezemřeli; nebo
tak mi jest přikázáno.
36. Učinil tedy Aron i synové jeho všecky věci, kteréž přikázal

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.