Bible kralická: Leviticus, 9. kapitola

1. Stalo se pak dne osmého, povolal Mojžíš Arona a synů jeho i
starších Izraelských.
2. I řekl Aronovi: Vezmi sobě tele k oběti za hřích, a skopce k oběti
zápalné, obé bez poškvrny, a obětuj před Hospodinem.
3. K synům pak Izraelským mluviti budeš, řka: Vezměte kozla k oběti za
hřích, a tele a beránka, roční, bez vady, k oběti zápalné,
4. Vola také a skopce k oběti pokojné, abyste obětovali před
Hospodinem, a obět suchou zadělanou olejem; nebo dnes se vám ukáže
Hospodin.
5. Tedy vzali ty věci, kteréž přikázal Mojžíš před stánkem úmluvy, a
přistoupivši všecko shromáždění, stáli před Hospodinem.
6. I řekl Mojžíš: Toto jest ta věc, kterouž přikázal Hospodin.
Vykonejtež ji, a ukáže se vám sláva Hospodinova.
7. Aronovi pak řekl Mojžíš: Přistup k oltáři a obětuj obět za hřích
svůj, a obět zápalnou svou k vykonání očištění za sebe i za lid tento;
obětuj také obět lidu všeho, a učiň očištění za ně, jakož přikázal
Hospodin.
8. Přistoupiv tedy Aron k oltáři, zabil tele své k oběti za hřích.
9. I dali mu synové Aronovi krev. Kterýžto omočiv prst svůj ve krvi,
pomazal rohů oltáře, ostatek pak krve vylil k spodku oltáře.
10. Ale tuk a ledvinky, i branici s jater té oběti za hřích pálil na
oltáři, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
11. Maso pak s kůží spálil vně za stany.
12. Zabil také obět zápalnou. I podali mu synové Aronovi krve, kterouž
pokropil po vrchu oltáře vůkol.
13. Podali jemu také i oběti zápalné s kusy jejími i hlavy její, a
pálil ji na oltáři.
14. A vymyv střeva i nohy její, pálil je s obětí zápalnou na oltáři.
15. Obětoval také obět všeho lidu. A vzav kozla oběti za hřích, kterýž
byl všeho lidu, zabil jej a obětoval ho za hřích jako i prvního.
16. Obětoval též obět zápalnou a učinil ji vedlé obyčeje.
17. Tolikéž i obět suchou obětoval, a vzav plnou hrst z ní, pálil to
na oltáři, mimo obět zápalnou jitřní.
18. Zabil ještě i vola a skopce k oběti pokojné, kteráž byla za lid. I
podali mu synové Aronovi krve, kterouž pokropil oltáře po vrchu vůkol.
19. Dali jemu také tuk z vola a z skopce ocas, a tuk přikrývající
střeva i ledvinky a branici s jater.
20. A položili včecken tuk na hrudí; i pálil ten tuk na oltáři.
21. Hrudí pak a plece pravé obracel sem i tam Aron v obět obracení
před Hospodinem, jakož byl přikázal Mojžíšovi.
22. Potom Aron pozdvihna rukou svých k lidu, dal jim požehnání, a
sstoupil od obětování oběti za hřích a oběti zápalné i oběti pokojné.
23. Tedy všel Mojžíš s Aronem do stánku úmluvy; a když vycházeli z
něho, požehnání dávali lidu. I ukázala se sláva Hospodinova všemu
lidu.
24. Nebo sstoupil oheň od tváři Hospodina, a spálil na oltáři obět
zápalnou i všecken tuk. Což když uzřel veškeren lid, zkřikli a padli

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.