Bible kralická: Malachiáš, 3. kapitola

1. Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří mou.
V tom hned přijde do chrámu svého Panovník, kteréhož vy hledáte, a
anděl smlouvy, v němž vy líbost máte. Aj, přijdeť, praví Hospodin
zástupů.
2. Ale kdo bude moci snésti den příchodu jeho? A kdo obstojí, když se
on ukáže? Nebo on jest jako oheň rozpouštějící a jako mýdlo běličů.
3. I sedna, přeháněti bude a přečišťovati stříbro, a přečistí syny
Léví, a vyčistí je jako zlato a jako stříbro. I budou Hospodinovi,
obětujíce oběti v spravedlnosti.
4. I zachutná sobě Hospodin obět Judovu a Jeruzalémských, jako za dnů
prvních, a jako za let starodávních.
5. K vám pak přikročím s pomstou, a budu rychlým svědkem proti
kouzedlníkům, a proti cizoložníkům, a proti křivopřísežníkům, i proti
těm, kteříž s útiskem zadržují mzdu nájemníka, vdově a sirotku, a
příchozímu křivdu činíce, nebojí se mne, praví Hospodin zástupů.
6. Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali
jste skončení.
7. Hned ode dnů otců vašich odešli jste od ustanovení mých, a
neostříhali jste jich. Navraťtež se ke mně, a navrátím se k vám, praví
Hospodin zástupů. Ale říkáte: V čem bychom se navrátiti měli?
8. Loupiti-liž má člověk Boha, že vy loupíte mne? A však říkáte: V čem
tě loupíme? V desátcích a obětech.
9. Naprosto zlořečení jste, proto že mne loupíte, vy pokolení všecko.
10. Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a
zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupů, nezotvírám-liť vám
průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte.
11. A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod
zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví Hospodin zástupů.
12. I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí
rozkošnou, praví Hospodin zástupů.
13. Rozmohlať se proti mně slova vaše, praví Hospodin, a však říkáte:
Což jsme mluvili proti tobě?
14. Říkáte: Daremná jest věc sloužiti Bohu, a jaký zisk, budeme-li
ostříhati nařízení jeho, a budeme-li choditi zasmušile, bojíce se
Hospodina zástupů?
15. Nýbrž nyní blahoslavíme pyšné. Ti, kteříž páší bezbožnost,
vzdělávají se, a pokoušející Boha vysvobozeni bývají.
16. Tehdy ti, kteříž se bojí Hospodina, tytýž mluvili jeden k druhému.
I pozoroval Hospodin a slyšel, a psána jest kniha pamětná před ním pro
ty, kteříž se bojí Hospodina, a myslí na jméno jeho.
17. Tiť budou, praví Hospodin zástupů, v den, kterýž já učiním, mým
klínotem, a slituji se nad nimi, jako se slitovává otec nad synem
svým, kterýž mu slouží.
18. Tehdy obrátíte se, a uzříte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným,
mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo jemu neslouží.

Příspěvek byl publikován v rubrice Malachiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.