Bible kralická: Micheáš, 1. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Micheášovi Moraštickému za dnů
Jotama, Achasa a Ezechiáše králů Judských, kteréž u vidění slyšel o
Samaří a Jeruzalému.
2. Slyšte všickni lidé napořád, pozoruj země, i což na ní jest, a
nechť jest Panovník Hospodin proti vám svědkem, Panovník z chrámu
svatosti své.
3. Nebo aj, Hospodin vyjde z místa svého, a sstoupě, šlapati bude po
vysokostech země.
4. I budou se rozplývati hory pod ním, a údolé se roztrhovati, tak
jako vosk od ohně, a jako vody mající spád dolů,
5. A to všecko pro Jákobovo zpronevěření, a pro hříchy domu
Izraelského. Kdo jest příčina zpronevěření Jákobova? Zdali ne Samaří?
A kdo výsostí Judských: Zdali ne Jeruzalém?
6. Protož obrátím Samaří v hromadu rumu, k štípení vinic, a svalím do
údolí kamení její, i základy její odkryji.
7. A všecky rytiny její ztlučeny budou, i všickni darové její ohněm
spáleni, a všecky modly její obrátím v pustinu. Nebo ze mzdy nevěstčí
toho nashromáždila, protož se zase ke mzdě nevěstší to navrátí.
8. Nad čímž kvíliti a naříkati budu, chodě svlečený a nahý, vydám se v
naříkání jako drakové, a v kvílení jako mladé sovy,
9. Proto že zneduživěla od ran svých, a že přišlo to až k Judovi,
dosáhlo až k bráně lidu mého, až do Jeruzaléma.
10. Neoznamujtež v Gát, aniž hned plačte; v domě Ofra v prachu se
válej.
11. Ty, kteráž bydlíš v Safir, zajdi, obnaženou majíc hanbu. Nevyjdeť
ta, kteráž bydlí v Zaanan pro kvílení v Betezel, od vás maje živnost
svou.
12. Bude, pravím, bolestiti pro dobré věci obyvatelkyně Marót, proto
že sstoupí zlé od Hospodina až do brány Jeruzalémské.
13. Zapřáhni do vozu rychlé koně, obyvatelkyně Lachis, kteráž jsi
původ hřícha dceři Sionské; nebo v tobě nalezena jsou přestoupení
Izraelova.
14. Protož pošleš dary své s Morešet v Gát; domové Achzib zklamají
krále Izraelské.
15. Ó obyvatelkyně Maresa, i toběť tudíž přivedu dědice; až do Adulam
přijde, k slávě Izraelské.

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.